Eskuliburuak / Manuales

vc_row]

COVID-19ren ondoriozko ERTEengatik langabeziagatiko prestazioak izapidetzeko oinarrizko gida  / Guía básica tramitación prestaciones por desempleo por ERTES COVID-19

24/2020 Errege Lege Dekretua, ekainaren 26koa /Real Decreto-ley 24/2020, de 26 de junio

/Guía-basica-ERTES-24-2020-VDef

 

Jarduera-gida: lantokietan jarduera modu seguruan abiaraztea eta EAEn Covid-19ren ondoriozko arriskuak murrizteko urratsak / Guía de actuación arranque de actividad de forma segura en los centros trabajo y pasos a seguir reducción riesgos Covid-19 de la CAPV

Lantokietan Covid-19ren ondoriozko arriskuak murrizteko jarraitu beharreko urratsak

Pasos a seguir para reducción riesgos Covid-19 en centros de trabajo

Guia_arranque_de_actividad (1)

 

Resolución de 21.11.19, por la que se publica la Adenda al Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social y la Asociación Española de Pediatría, para la revisión del manual de orientaciones para la valoración del riesgo laboral durante la lactancia natural.

2019-11-21eko Ebazpena. Haren bidez, edoskitzaroko lan-arriskua baloratzeko orientabideei buruzko eskuliburua berrikusteko Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren eta Espainiako Pediatria Elkartearen artean egindako hitzarmenaren gehigarria argitaratzen da.

 

ETXEKO LANGILEENTZAKO LANEKO ARRISKUEN PREBENTZIORAKO OINARRIZKO GIDA

GUÍA BÁSICA DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PARA LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL HOGAR

LANALDI ERREGISTROARI BURUZKO GIDA

GUÍA SOBRE EL REGISTRO DE JORNADA

Lan, Migrazio eta Gizarte Segurantza Ministerioak arauaren aplikazio praktikoa errazteko gida argitaratu du. Bertan, enpresaren eginbehar formal horri buruzko irizpideak jasotzen dira, horiek jakinarazteko asmo soilarekin, lan arloko epaitegi eta auzitegiei dagokien arauaren interpretazioa baztertu gabe

El Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, ha publicado una guía con el fin de facilitar la aplicación práctica de la norma, en el que se recogen criterios, a mero título informativo, en relación con este deber formal empresarial, sin perjuicio de la interpretación de la norma que corresponde a los Juzgados y Tribunales del Orden Social.

ORDUTEGI GIDA

GUÍA HORARIA

[/vc_row]