Legedia / Legislación

   • Non: EAOn
   • Data: 2022.07.27
   • Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa
   • Gaia: 629/2022 Errege Dekretua, uztailaren 26koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua aldatzen duena, apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuak onartutako 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu ondoren.
   • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
   • Non: EAOn
   • Data: 2022.07.27
   • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
   • Gaia: 636/2022 Errege Dekretua, uztailaren 26koa, Gizarteratzeko Zigilua arautzen duena.
   • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf
  • Non: EAOn
  • Data: 2022.06.28
  • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
  • Gaia: 504/2022 Errege Dekretua, ekainaren 27koa, Gizarte Segurantzan enpresak inskribatzeari eta langileen afiliazioari, altei, bajei eta datu-aldaketei buruzko Erregelamendu Orokorra (urtarrilaren 26ko 84/1996 Errege Dekretuaren bidez onartua) eta Gizarte Segurantzaren beste eskubide batzuen kotizazio eta likidazioari buruzko Erregelamendu Orokorra (abenduaren 22ko 2064/1995 Errege Dekretuaren bidez onartua) aldatzen dituena, autonomoei buruzko erregulazioa eguneratzeko.
  • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
  • Non: BAOn
  • Data: 2022.06.27
  • Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak
  • Gaia: 3/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa, hiri-lurren balioaren gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Araua aldatzekoa.
  • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-591_eus.pdf
  • Non: BAOn
  • Data: 2022.06.27
  • Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak
  • Gaia: 4/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa, Finantza-transakzioen gaineko Zergari buruzkoa.
  • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-592_eus.pdf
  • Non: BAOn
  • Data: 2022.06.27
  • Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak
  • Gaia: 5/2022 FORU ARAUA, ekainaren 22koa, Zenbait Zerbitzu Digitalen gaineko Zergari buruzkoa.
  • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-593_eus.pdf
  • Non: BAOn
  • Data: 2022.06.27
  • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
  • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 655/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 22koa, zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergaren autolikidazioa egiteko 490 eredua onesten duena.
  • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-602_eus.pdf
 • Non: EHAAn
 • Data: 2022.06.21
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko ekainaren 9koa, Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiarena, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuei enpresa elkartuetako besteren konturako langileen gertakizun arruntek eragindako aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoa kudeatzeko koefizienteak aplikatzeko baldintzak ezartzen dituena.
 • Lotura:
 • https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.14
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: Etxez etxeko lanari buruzko hitzarmenari atxikitzeko agiria, Genevan egina 1996ko ekainaren 20an.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.14
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: 619/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 3koa Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuarena; honen bidez, aldatu egiten da uztailaren 26ko 1328/2021 Foru Agindua, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuarena (foru agindu honek 369 eredua, («Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa») onartzen du eta hura aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-546_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.11
 • Nork: Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/534/2022 Agindua, ekainaren 6koa, honako agindu hau aldatzen duena: HAC/1398/2003 Agindua, maiatzaren 27koa, zergak kudeatzeko gizarte-lankidetza zein kasutan eta baldintzatan gauzatu ahal izango den ezartzen duena, eta, berariaz, aitorpen-eredu jakin batzuk eta beste tributu-agiri batzuk telematikoki aurkeztera zabaltzen duena.
 • Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9606.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.01
 • Nork: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko Saila
 • Gaia: Iraunkortasuna eta Ingurune Naturala Zaintzeko foru diputatuaren, 3512/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 23koa. Honen bidez, sozietateen gaineko zergan aurreikusitako kenkariaren ondorioetarako, garapen iraunkorra, ingurumenaren kontserbazioa eta hobekuntza eta energia-iturrien aprobetxamendu eraginkorra lortzeko inbertsioen komunikazio erregimena eta ingurumen egokitasunaren ziurtagiria arautzen da.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/01/I-495_eus.pdf
 • Non: EHAAn
 • Data: 2022.06.01
 • Nork: Lehendakaritza
 • Gaia: 4/2022 LEGEA, maiatzaren 19koa, Euskal Kasazio-Errekurtso Zibilari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/06/2202369e.pdf

Lugar: BOE

    • Fecha: 11.02.2022
    • Emisor: Comunidad Autónoma del País Vasco
    • Tema: Ley 11/2021, de 23 de diciembre, por la que se aprueban los Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Euskadi para el ejercicio 2022.
    • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2177.pdf
    • Non: EAOn
    • Data: 2022.02.11
    • Nork: Euskal Autonomia Erkidegoa
    • Gaia: 11/2021 Legea, abenduaren 23koa, Euskal Autonomia Erkidegoko 2022. urteko Aurrekontu Orokorrak onartzen dituena.
    • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/11/pdfs/BOE-A-2022-2177.pdf
    • Lugar: BOB
    • Fecha: 11.02.2022
    • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
    • Tema: DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
    • Enlace:https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/11/I-129_cas.pdf
    • Non: BAOn
    • Data: 2022.02.11
    • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
    • Gaia: 1/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, otsailaren 8koa; honen bidez, aldatu egiten da Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua, inportazioei eta hornidura batzuei lotutako aldi baterako salbuespenei dagokienez, COVID-19aren pandemiari erantzuteko, eta tributu-arloko neurri jakin batzuk luzatzen dira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan.
    • Lotura:https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/11/I-129_eus.pdf
    • Lugar: BOE
    • Fecha: 2022.02.04
    • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
    • Tema: Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se aprueban los modelos normalizados que deberán cumplimentar los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción Social para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
    • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1851.pdf
    • Non: EAOn
    • Data: 2022.02.04
    • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
    • Gaia: Ebazpena, 2022ko urtarrilaren 26koa, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren Zuzendaritza Nagusiarena, Gizarte Zerbitzuek eta Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko Erakundeek bete beharreko eredu normalizatuak onartzen dituena, gutxieneko bizi-sarrera ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legean aurreikusitako baldintzak betetzen direla ziurtatzeko.
    • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/04/pdfs/BOE-A-2022-1851.pdf
    • Lugar: BOB
    • Fecha: 4.02.2022
    • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
    • Tema: Resolución 1/2022 de 10 de enero, de la Dirección General de Hacienda, por la que se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2022. (Corrección de errores).
    • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/04/I-119_cas.pdf
    • Non: BAOn
    • Data: 2022.02.04
    • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
    • Gaia: Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 1/2022 Ebazpena, urtarrilaren 10koa, 2022. urterako Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Plana funtsatzen duten irizpide orokorrak jakinarazten dituena. (Oker zuzenketa).
    • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/04/I-119_eus.pdf
    • Lugar: BOB
    • Fecha: 2.02.2022
    • Emisor: Juntas Generales de Bizkaia
    • Tema: Acuerdo adoptado en el Pleno de 19 de enero de 2022, por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 8/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y otras medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.
    • Enlace:
    • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/02/I-83_cas.pdf
   • Non: BAOn
   • Data: 2022.02.02
   • Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak
   • Gaia: 2022ko urtarrilaren 19ko Osoko Batzarrean hartutako Erabagia, abenduaren 14ko 8/2021 Foru Dekretu Arauemailea berresten duena; foru dekretu arauemaile horren bidez, iruzur fiskala prebenitzeko eta haren kontra borrokatzeko neurriak, energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren eremuko premiazko beste batzuk eta Balio Erantsiaren gaineko Zergan beste neurri batzuk hartu dira.
   • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/02/I-83_eus.pdf
   • Non: BAOn
   • Data: 2022.02.02
   • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
   • Gaia: EJZko 2022ko Matrikularen erakustaldia.
   • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/02/I-77_eus.pdf
   • Lugar: BOB
   • Fecha: 1.02.2022
   • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
   • Tema: Resolución 1/2022, de 10 de enero, de la Dirección General de Hacienda, por la que se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2022.
   • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/01/I-16_cas.pdf
   • Non: BAOn
   • Data: 2022.02.1
   • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
   • Gaia: Ogasuneko Zuzendaritza Nagusiaren 1/2022 Ebazpena, urtarrilaren 10ekoa, 2022. urterako Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Plana funtsatzen duten irizpide orokorrak jakinarazten dituena.
   • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/02/01/I-16_eus.pdf
      • Lugar: BOE
      • Fecha: 31.01.2022
      • Tema: Resolución de 26 de enero de 2022, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2022.
      • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/31/pdfs/BOE-A-2022-1453.pdf
     • Lugar: BOE
     • Fecha: 26.01.2022
     • Tema:
     • Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.
     • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1189.pdf
     • Lugar: BOE
     • Fecha: 26.01.2022
     • Tema:
     • Resolución de 14 de enero de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se determinan las prestaciones del sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de reparto para la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de determinados procedimientos, y la dirección provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social.
     • Enlace:
     • https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/26/pdfs/BOE-A-2022-1190.pdf
     • Lugar: BOE
     • Fecha: 25.01.2022
     • Tema: Resolución de 17 de enero de 2022, del Instituto Social de la Marina, por la que se regula la automatización de ciertos actos y actuaciones en los procedimientos para el reconocimiento de determinadas prestaciones del Régimen Especial de la Seguridad Social de los Trabajadores del Mar.
     • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/25/pdfs/BOE-A-2022-1127.pdf
     • Lugar: BOE
     • Fecha: 19.01.2022
     • Tema: Corrección de errores del Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
     • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-801.pdf
     • Lugar: BOB
     • Fecha: 19.01.2022
     • Tema: ORDEN FORAL 49/2022, de 10 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2022.
     • Enlace:
     • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/19/I-18_cas.pdf
     • Non: EAOn
     • Data: 2022.01.19
     • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako errege lege-dekretu honena: 32/2021 Errege Lege Dekretua, abenduaren 28koa, lan-erreformarako, enpleguaren egonkortasuna bermatzeko eta lan-merkatua eraldatzeko premiazko neurriei buruzkoa.
     • Lotura:
     • https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/19/pdfs/BOE-A-2022-801.pdf
     • Non: BAO
     • Data: 2022.01.19
     • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 49/2022 FORU AGINDUA, urtarrilaren 10ekoa. Honen bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren araubide berezi erraztuko zeinu, indize eta moduluak onesten dira 2022. urterako.
     • Lotura:
     • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/01/19/I-18_eus.pdf
     • Lugar: BOB
     • Fecha: 18.01.2022
     • Tema: ORDEN FORAL 118/2022, de 17 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende al 31 de enero de 2022 el plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca el 25 de enero de 2022, como consecuencia de las restricciones derivadas de la COVID-19.
     • Enlace:
    • Non: EAOn
    • Data: 2022.01.18
    • Gaia: 01.16KO EBAZPENA, Justizia Ministerioaren eremuan bizilekua izateagatik Espainiako nazionalitatea eskatzeko eredu normalizatuak onartu eta horien erabilerari buruzko jarraibideak ematen dituena.
    • Lotura:
    • https://www.boe.es/boe/dias/2022/01/18/pdfs/BOE-A-2022-788.pdf
    • Non: BAO
    • Data: 2022.01.18
    • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 118/2022 FORU AGINDUA , urtarrilaren 17koa; honen bidez, 2022ko urtarrilaren 31ra arte luzatzen da muga-eguna 2022ko urtarrilaren 25ean duten aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko epea, COVID-19ak eragindako murrizketen ondorioz.
    • Lotura:
   • Lugar: BOE
   • Fecha: 30.12.2021
   • Emisor: Jefatura del Estado
   • Tema: Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
   • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21788.pdf
   • Lugar: BOE
   • Fecha: 30.12.2021
   • Emisor: Jefatura del Estado
   • Tema: Corrección de errores de la Ley 17/2021, de 15 de diciembre, de modificación del Código Civil, la Ley Hipotecaria y la Ley de Enjuiciamiento Civil, sobre el régimen jurídico de los animales.
   • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/30/pdfs/BOE-A-2021-21787.pdf
   • Lugar: BOB
   • Fecha: 30.12.2021
   • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
   • Tema: ORDEN FORAL 2231/2021, de 23 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 2163/2020, de 14 de diciembre, por la que se regula el procedimiento de autorización de exoneración de las obligaciones BATUZ
   • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/30/I-1110_cas.pdf
   • Non: BAOn
   • Data: 2021.12.30
   • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
   • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2231/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 23koa, zeinaren bidez aldatzen baita BATUZ proiektuaren betebeharretatik salbuesteko baimena emateko prozedura arautzen duen abenduaren 14ko 2163/2020 Foru Agindua.
   • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/30/I-1110_eus.pdf
   • Lugar: BOE
   • Fecha: 23.12.2021
   • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
   • Tema: Orden HFP/1430/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 237 «Gravamen especial sobre beneficios no distribuidos por sociedades anónimas cotizadas de inversión en el mercado inmobiliario. Impuesto sobre Sociedades. Autoliquidación» y se determina forma y procedimiento para su presentación.
   • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21217.pdf
   • Lugar: BOB
   • Fecha: 23.12.2021
   • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
   • Tema: ORDEN FORAL 2159/2021, de 14 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 2190/2017, de 11 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 190 de resumen anual de retenciones e ingresos a cuenta sobre rendimientos del trabajo, de actividades económicas y de premios.
   • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/23/I-1054_cas.pdf
   • Lugar: BOE
   • Fecha: 22.12.2021
   • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
   • Tema: Real Decreto 1120/2021, de 21 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 258/1999, de 12 de febrero, por el que se establecen condiciones mínimas sobre la protección de la salud y la asistencia médica de los trabajadores del mar.
   • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21104.pdf
   • Non: BAOn
   • Data: 2021.12.23
   • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
   • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2159/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 14koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 11ko 2190/2017 Foru Agindua aldatzen duena. Foru-agindu horren bidez, lanaren etekinen, jarduera ekonomikoen etekinen eta sarien gaineko atxikipenen eta konturako sarreren urteko laburpenaren 190 eredua onesten da.
   • Non: EAOn
   • Data: 2021.12.23
   • Nork: Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioa
   • Gaia: HFP/1430/2021 Agindua, abenduaren 20koa, «Higiezinen merkatuan inbertitzeko sozietate anonimo kotizatuek banatu gabeko mozkinen gaineko karga berezia» 237 eredua onartzen duena. Sozietateen gaineko zerga. Autolikidazioa «, eta aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.
   • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/23/pdfs/BOE-A-2021-21217.pdf
   • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/23/I-1054_eus.pdf
   • Lugar: BOE
   • Fecha: 22.12.2021
   • Emisor: Jefatura del Estado
   • Tema: Instrumento de ratificación del Convenio multilateral para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de beneficios, hecho en París el 24 de noviembre de 2016.
   • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21097.pdf
   • Lugar: BOE
   • Fecha: 22.12.2021
   • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
   • Tema: Orden HFP/1423/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica la Orden EHA/2219/2010, de 29 de julio, por la que se aprueba el sistema de firma electrónica de clave concertada para actuaciones en la sede electrónica asociada de la Dirección General del Catastro
   • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21099.pdf
  • Non: EAOn
  • Data: 2021.12.22
  • Nork: Estatuko Burutza
  • Gaia: Berrespen-tresna, zerga-oinarrien higadura eta mozkinen lekualdaketa prebenitzeko itun fiskalekin lotutako neurriak aplikatzeko alde anitzeko hitzarmenarena, Parisen egina 2016ko azaroaren 24an
  • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/22/pdfs/BOE-A-2021-21097.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.12.2021
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 18/2021, de 20 de diciembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial, aprobado por el Real Decreto Legislativo 6/2015, de 30 de octubre, en materia del permiso y licencia de conducción por puntos.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.12.2021
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf
 • Data: 2021.12.21
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 18/2021 Legea, abenduaren 20koa, Trafikoari, Ibilgailu Motordunen Zirkulazioari eta Bide Segurtasunari buruzko Legearen testu bategina aldatzen duena (urriaren 30eko 6/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartu zuen), puntukako gidabaimenari eta gidalizentziari dagokienez.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21006.pdf
 • Non: EAOn
 • Data:2021.12.21
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 19/2021 Legea, abenduaren 20koa, gutxieneko bizi-sarrera ezartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/21/pdfs/BOE-A-2021-21007.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 16.12.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: DECRETO FORAL NORMATIVO 8/2021, de 14 de diciembre, por el que se adoptan medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, medidas urgentes en el Impuesto sobre el Valor de la Producción de Energía Eléctrica y otras medidas en el Impuesto sobre el Valor Añadido.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/16/I-1050_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.12.16

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: 8/2021 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, abenduaren 14koa; honen bidez, iruzur fiskala prebenitzeko eta haren kontra borrokatzeko neurriak eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergaren eremuko premiazko beste batzuk hartzen dira, eta Balio Erantsiaren gaineko Zergan beste neurri batzuk.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/16/I-1050_eus.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 15.12.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Resolución de 9 de diciembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 3 de diciembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2021, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20632.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 15.12.2021

Emisor: Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación

Tema: Orden APA/1398/2021, de 1 de diciembre, por la que se fija para el año 2022 la renta de referencia.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20634.pdf

 

 

Non: EAOn

Data: 2021.12.15

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko abenduaren 9koa, Enpleguko eta Gizarte Ekonomiako Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2021eko abenduaren 3ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, 2021erako Enplegu Politikako Urteko Plana onartzen da, urriaren 23ko 3/2015 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Enpleguari buruzko Legearen testu bateginaren 11.2 artikuluan ezarritakoaren arabera.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20632.pdf

 

 

Non: EAOn

Data: 2021.12.15

Nork: Nekazaritza, Arrantza eta Elikadura Ministerioa

Gaia: APA/1398/2021 Agindua, abenduaren 1ekoa, 2022. urterako erreferentziako errenta finkatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/15/pdfs/BOE-A-2021-20634.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 15.12.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 2083/2021, de 2 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 1561/2015, de 29 de julio, por la que se aprueba el modelo de declaración 210 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que debe utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1013_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 15.12.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 2084/2021, de 2 de diciembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2198/2016, de 14 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática.

Enlace:

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1014_cas.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 15.12.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: DECRETO FORAL 158/2021, de 14 de diciembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, mediante el que se determinan las condiciones en las que deberá llevarse a cabo la adhesión voluntaria al sistema BATUZ para 2022 y 2023, así como la compensación aplicable y se introducen ciertas modificaciones en diversos Reglamentos tributarios.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1017_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.12.15

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2083/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 2koa. Honen bidez, aldatu egiten da 1561/2015 Foru Agindua, uztailaren 29koa, zeinaren bidez establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko erabili behar den ez-egoiliarren errentaren gaineko zergaren aitorpenerako 210 eredua onesten baita.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1013_eus.pdf

Non: BAOn

Data:2021.12.15

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 2084/2021 FORU AGINDUA, abenduaren 2koa. Honen bidez, Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren abenduaren 14ko 2198/2016 Foru Agindua aldatzen da, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko laburpen-aitorpenaren 390 eredua eta haren aurkezpen telematikoa onesten dituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1014_eus.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.12.15

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 158/2021 FORU DEKRETUA, abenduaren 14koa; honen bidez, 2022. eta 2023. urteetarako BATUZ sistemari borondatez atxikitzeko baldintzak eta aplikatu daitekeen konpentsazioa ezartzen dira, eta aldaketak egiten dira tributu-erregelamendu batzuetan.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/15/I-1017_eus.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 14.12.2021

Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Tema: Real Decreto 1057/2021, de 30 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf

 

 

Non: EAOn

Data: 2021.12.14

Nork:

Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa

Gaia: 1057/2021 Errege Dekretua, azaroaren 30ekoa, mendekotasun-egoeran dauden pertsonen zaintzaileen Gizarte Segurantza arautzen duen maiatzaren 11ko 615/2007 Errege Dekretua aldatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20578.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 14.12.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tema: Orden HFP/1395/2021, de 9 de diciembre, por la que se modifican la Orden EHA/3851/2007, de 26 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 576 de autoliquidación del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, y el modelo 06 de declaración del Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte, exenciones y no sujeciones sin reconocimiento previo, la Orden EHA/3012/2008, de 20 de octubre, por la que se aprueba el modelo 347 de Declaración anual de operaciones con terceras personas, así como los diseños físicos y lógicos y el lugar, forma y plazo de presentación, la Orden HAP/2194/2013, de 22 de noviembre, por la que se regulan los procedimientos y las condiciones generales para la presentación de determinadas autoliquidaciones, declaraciones informativas, declaraciones censales, comunicaciones y solicitudes de devolución, de naturaleza tributaria, y la Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, «Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base imponible», y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20577.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 14.12.2021

Emisor: Juntas Generales de Bizkaia

Tema: NORMA FORAL 6/2021, de 13 de diciembre, por la que se aprueban medidas para el impulso de la reactivación económica, para la incentivación de la aplicación voluntaria del sistema BATUZ y otras modificaciones tributarias.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/14/I-975_cas.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.12.14

Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa

Gaia:HFP/1395/2021 Agindua, abenduaren 9koa, honako hauek aldatzen dituena: EHA/3851/2007 Agindua, abenduaren 26koa, zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren autolikidaziorako 576 eredua eta zenbait garraiobideren gaineko zerga bereziaren aitorpenerako 06 eredua, salbuespenak eta aldez aurreko aitorpenik gabeko atxikipenik gabekoak, 2008ko urriaren 30eko EHA/312 Agindua onartzen duena.Azaroaren 22ko HAP/2194/2013 Agindua, autolikidazio, informazio-aitorpen, errolda-aitorpen, komunikazio eta zerga-izaerako itzulketa-eskaera jakin batzuk aurkezteko prozedurak eta baldintza orokorrak arautzen dituena, eta otsailaren 25eko HAC/171/2021 Agindua, «Zenbait garraiobideren gaineko zerga berezia» izeneko 05 eredua onartzen duena. Zerga-oinarria ez atxikitzeko, salbuesteko eta murrizteko eskaera «, eta aurkezteko lekua, modua, epea eta prozedura zehazten dira.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/14/pdfs/BOE-A-2021-20577.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.12.14

Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak

Gaia: 6/2021 FORU ARAUA, abenduaren 13koa, ekonomia suspertzeko neurriak, BATUZ sistema borondatez aplikatzea sustatzeko neurriak eta beste zerga-aldaketa batzuk onartzen dituena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/14/I-975_eus.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 11.12.2021

Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Tema: Orden PCM/1382/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico General en el ámbito de la Administración General del Estado.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 11.12.2021

Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Tema: Orden PCM/1383/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro de Funcionarios Habilitados en el ámbito de la Administración General del Estado, sus Organismos Públicos y Entidades de Derecho Público.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 11.12.2021

Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Tema: Orden PCM/1384/2021, de 9 de diciembre, por la que se regula el Registro Electrónico de apoderamientos en el ámbito de la Administración General del Estado.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.12.11

Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa

Gaia:PCM/1382/2021 Agindua, abenduaren 9koa, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuan Erregistro Elektroniko Orokorra arautzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20477.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.12.11

Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa.

Gaia:

PCM/1383/2021 Agindua, abenduaren 9koa, Estatuko Administrazio Orokorraren, haren organismo publikoen eta zuzenbide publikoko erakundeen eremuan gaitutako funtzionarioen erregistroa arautzen duena.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20478.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.12.11

Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa

Gaia: PCM/1384/2021 Agindua, abenduaren 9koa, Estatuko Administrazio Orokorraren eremuko ahalordetzeen erregistro elektronikoa arautzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/11/pdfs/BOE-A-2021-20479.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 112.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: DECRETO FORAL 150/2021, de 30 de noviembre, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban los coeficientes de actualización aplicables en el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y en el Impuesto sobre Sociedades a las transmisiones que se efectúen en el ejercicio 2022.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/10/I-990_cas.pdf

 

 

Non: BAOn

Data: 212.10

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 150/2021 FORU DEKRETUA, azaroaren 30ekoa, zeinaren bidez ezartzen baitira 2022ko ekitaldian egiten diren eskualdaketei Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergan eta Sozietateen gaineko Zergan aplikatu beharreko eguneratze-koefizienteak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/12/10/I-990_eus.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 8.12.2021

Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Tema: Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf

 

 

Lugar: BOE

Fecha: 9.12.2021

Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tema: Orden ISM/1375/2021, de 3 de diciembre, por la que se desarrolla el Registro de Mediadores Sociales del Ingreso Mínimo Vital.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20316.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.12.08

Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa

Gaia: 1076/2021 Errege Dekretua, abenduaren 7koa, langileek norbera babesteko ekipamenduak erabiltzeari buruzko segurtasun- eta osasun-arloko gutxieneko xedapenei buruzko maiatzaren 30eko 773/1997 Errege Dekretua aldatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/08/pdfs/BOE-A-2021-20261.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.12.09

Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa

Gaia: ISM/1375/2021 Agindua, abenduaren 3koa, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrerako Gizarte Bitartekarien Erregistroa garatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/09/pdfs/BOE-A-2021-20316.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 4.12.2021

Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoría Democrática

Tema: Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20075.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.12.04

Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa

Gaia: PCM/1353/2021 Agindua, abenduaren 2koa, Gizarte Segurantzako kotizazioari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari buruzko 2021eko legezko arauak garatzen dituena.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/04/pdfs/BOE-A-2021-20075.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 3.12.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Resolución de 29 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 16 de noviembre de 2021, por el que se aprueba el Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social 2021-2023.

Enlace:

https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20005.pdf

Non: EAO

Data: 2021.12.03

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko azaroaren 29koa, Enpleguko eta Gizarte Ekonomiako Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2021eko azaroaren 16ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horrek Laneko eta Gizarte Segurantzako Ikuskaritzaren 2021-2023 Plan Estrategikoa onartzen du.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/03/pdfs/BOE-A-2021-20005.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 2.12.2021

Emisor: Ministerio de inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tema: Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece el plazo especial para el ingreso de las diferencias resultantes de la aplicación de la Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19908.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 2.12.2021

Emisor: Ministerio de Justicia.

Tema: Resolución de 26 de noviembre de 2021, de la Secretaría de Estado de Justicia, por la que se publica el Convenio con el Consejo General del Poder Judicial, la Comunidad Autónoma del País Vasco y la Universidad del País Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea, para la realización de prácticas externas en Juzgados y Tribunales.

 

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19968.pdf

 

Non: EHAAn

Data: 2021.12.01

Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko azaroaren 26koa, Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen Estatu Idazkaritzarena, azaroaren 11ko ISM/1270/2021 Agindua aplikatzearen ondoriozko aldeak ordaintzeko epe berezia ezartzen duena. Agindu horren bidez, Gizarte Segurantzari gertakizun arruntengatik kotizatzeko oinarri normalizatuak ezartzen dira 2021eko ekitaldirako, ikatz-meatzaritzarako Gizarte Segurantzaren Araubide Berezian.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/12/02/pdfs/BOE-A-2021-19908.pdf

 

Lugar: BOPV

Fecha: 29.11.2021

Emisor:Diputación Foral de Gipuzkoa

Tema: DECRETO FORAL-NORMA 7/2021, de 16 de noviembre, de adaptación de la Norma Foral 16/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/11/2106010a.pdf

 

Non: EHAAn

Data: 2021.11.29

Nork: Gipuzkoako Foru Alduncia

Gaia: 7/2021 FORU DEKRETU-ARAUA, azaroaren 16koa, Hiri-lurren Balio Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko uztailaren 5eko 16/1989 Foru Araua Konstituzio Auzitegiaren jurisprudentziara egokitzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/11/2106010e.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 25.11.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19371.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.11.25

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa

Gaia: TES/1287/2021 Agindua, azaroaren 22koa, maiatzaren 12ko 664/1997 Errege Dekretua, langileak lanean agente biologikoen eraginpean egotearekin lotutako arriskuetatik babesteari buruzkoa, aurrerapen teknikoaren arabera egokitzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/25/pdfs/BOE-A-2021-19371.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 20.11.2021

Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tema: Orden ISM/1270/2021, de 11 de noviembre, por la que se fijan para el ejercicio 2021 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19073.pdf

 

Non: EAOn

Data: 211.20

Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa.

Gaia:

ISM/1270/2021 Agindua, azaroaren 11koa, ikatz-meatzaritzako Gizarte Segurantzako Erregimen Berezian gertakizun arruntengatik 2021eko ekitaldirako Gizarte Segurantzari kotizatzeko oinarri normalizatuak ezartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/20/pdfs/BOE-A-2021-19073.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 17.11.2021

Emisor: Cortes Generales

Tema: Resolución de 11 de noviembre de 2021, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 21/2021, de 26 de octubre, por el que se prorrogan las medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18808.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.11.17

Nork: Gorte Nagusiak

Gaia: Ebazpena, 2021eko azaroaren 11koa, Diputatuen Kongresuarena, honako errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 21/2021 Errege Lege Dekretua, urriaren 26koa, kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko babes sozialeko neurriak luzatzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/17/pdfs/BOE-A-2021-18808.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 111.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: DECRETO FORAL NORMATIVO 7/2021, de 16 de noviembre, por el que se adapta la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana al reciente pronunciamiento del Tribunal Constitucional en relación con dicho impuesto.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/11/17/I-929_cas.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.11.17

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: 7/2021 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, azaroaren 16koa, honen bidez, Hiri-lurren Balioaren Gehikuntzaren gaineko Zergari buruzko 1989ko ekainaren 30eko 8/1989 Foru Araua egokitzen da, Konstituzio Auzitegiak zerga horri dagokionez berriki hartutako erabakia dela eta.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/11/17/I-929_eus.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 9.11.2021

Emisor: Juntas Generales de Bizkaia

Tema: Acuerdo adoptado en el Pleno de 20 de octubre de 2021 sobre el Decreto Foral Normativo 6/2021, de 27 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/11/09/I-900_cas.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.11.09

Nork:Estatuko Burutza

Gaia: 25/2021 Errege Lege Dekretua, azaroaren 8koa, Gizarte Segurantzaren arloko neurriei eta gizarte-laguntzako beste zerga-neurri batzuei buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18275.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.11.09

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Lugar: BOE

Fecha: 9.11.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 25/2021, de 8 de noviembre, de medidas en materia de Seguridad Social y otras medidas fiscales de apoyo social.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18275.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 9.11.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto del Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/09/pdfs/BOE-A-2021-18276.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.11.09

Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak

Gaia: 2021eko urriaren 20ko Osoko Batzarrean hartutako Erabagia, foru dekretu arauemaile hau berresten dauena: 6/2021 Foru Dekretu Arauemailea, uztailaren 27koa, balio erantsiaren gaineko zergari eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergari dagokionez premiazko neurriak hartzeari buruzkoa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/11/09/I-900_eus.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 6.11.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tema: Orden HFP/1202/2021, de 4 de noviembre, por la que se determina la fecha de publicación y los correspondientes ficheros y registros del listado comprensivo de los deudores a la Hacienda Pública y responsables solidarios por deudas o sanciones tributarias que cumplan las condiciones establecidas en el artículo 95 bis de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, en aplicación de lo establecido en la disposición transitoria segunda de la Ley 11/2021, de 9 de julio.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18165.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.11.06

Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa

Gaia: HFP/1202/2021 Agindua, azaroaren 4koa, uztailaren 9ko 11/2021 Legearen bigarren xedapen iragankorrean ezarritakoa aplikatuz, Zergei buruzko abenduaren 17ko 58/2003 Lege Orokorraren 95 bis artikuluan ezarritako baldintzak betetzen dituzten Ogasun Publikoaren zordunen eta zerga-zor edo -zehapenengatik erantzule solidarioen zerrendako fitxategiak eta erregistroak eta argitalpen-data zehazten dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/06/pdfs/BOE-A-2021-18165.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 5.11.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Real Decreto 947/2021, de 2 de noviembre, por el que se modifican los Estatutos Generales de los Colegios Oficiales de Graduados Sociales y del Consejo General de Colegios Oficiales de Graduados Sociales de España, aprobados por el Real Decreto 1415/2006, de 1 de diciembre.

Enlace:https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18033.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 5.11.2021

Emisor: Comunidad Autónoma País Vasco.

Tema: Ley 5/2021, de 7 de octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

 

Non: EHAAn

Data: 2021.11.05

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa

Gaia: 947/2021 Errege Dekretua, azaroaren 2koa, abenduaren 1eko 1415/2006 Errege Dekretuaren bidez onartutako Lan Harremanetako Graduatuen Elkargo Ofizialen eta Espainiako Lan Harremanetako Graduatuen Elkargo Ofizialen Kontseilu Nagusiaren Estatutu Orokorrak aldatzen dituena.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18033.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.11.05

Nork: Euskal Autonomia Erkidegoa

Gaia:

5/2021 Legea, urriaren 7koa, Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzekoa.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/05/pdfs/BOE-A-2021-18036.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 3.11.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 24/2021, de 2 de noviembre, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de bonos garantizados, distribución transfronteriza de organismos de inversión colectiva, datos abiertos y reutilización de la información del sector público, ejercicio de derechos de autor y derechos afines aplicables a determinadas transmisiones en línea y a las retransmisiones de programas de radio y televisión, exenciones temporales a determinadas importaciones y suministros, de personas consumidoras y para la promoción de vehículos de transporte por carretera limpios y energéticamente eficientes.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.11.03

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 24/2021 Errege Lege Dekretua, azaroaren 2koa, honako arlo hauetan Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioari buruzkoa: bonu bermatuak, inbertsio kolektiboko erakundeen mugaz haraindiko banaketa, sektore publikoko informazioaren datu irekiak eta berrerabilpena, egile-eskubideen egikaritza eta antzeko eskubideak, lineako transmisio jakin batzuei eta irrati- eta telebista-programen emankizunei aplikatzekoak, inportazio eta hornidura jakin batzuetarako aldi baterako salbuespenak, ibilgailu kontsumitzaileak eta garraiorako efizientziak.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/11/03/pdfs/BOE-A-2021-17910.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 27.10.2021

Emisor: Ministerio del Interior

Tema: Real Decreto 933/2021, de 26 de octubre, por el que se establecen las obligaciones de registro documental e información de las personas físicas o jurídicas que ejercen actividades de hospedaje y alquiler de vehículos a motor.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17461.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.27

Nork: Barne Ministerio

Gaia: 933/2021 Errege Dekretua, urriaren 26koa, ostatu-jarduerak eta ibilgailu motordunen alokairu-jarduerak egiten dituzten pertsona fisiko edo juridikoen dokumentu- eta informazio-erregistroaren betebeharrak ezartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/27/pdfs/BOE-A-2021-17461.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 26.10.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 1778/ 2021, de 25 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se acuerda modificar la fecha de vencimiento del plazo de presentación de ciertos modelos tributarios.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/26/I-858_cas.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.10.26

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1778/2021 FORU AGINDUA, urriaren 25ekoa. Honen bidez, zenbait tributu-eredu aurkezteko epemuga aldatzea erabaki da.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/26/I-858_eus.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.25

NorK: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko urriaren 18koa, Idazkaritza Nagusi Teknikoarena, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren, Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduten Mutuen eta Gizarte Segurantzako Lan Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuen Elkartearen arteko hitzarmena argitaratzen duena, GSINren administrazio-espedienteetako txosten medikoak telematikoki eskuratzeko.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/25/pdfs/BOE-A-2021-17348.pdf

 

 

Lugar: BOE

Fecha: 25.10.2021

Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tema: Resolución de 18 de octubre de 2021, de la Secretaría General Técnica, por la que se publica el Convenio entre el Instituto Nacional de la Seguridad Social, el Instituto Social de la Marina, las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social y la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social, para el acceso telemático a los informes médicos de los expedientes administrativos del INSS.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/25/pdfs/BOE-A-2021-17348.pdf

 

 

Non: EAOn

Data: 210.25

NorK: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko urriaren 18koa, Idazkaritza Nagusi Teknikoarena, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren, Itsasoko Gizarte Institutuaren, Gizarte Segurantzarekin Elkarlanean Diharduten Mutuen eta Gizarte Segurantzako Lan Istripu eta Gaixotasun Profesionalen Mutuen Elkartearen arteko hitzarmena argitaratzen duena, GSINren administrazio-espedienteetako txosten medikoak telematikoki eskuratzeko.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/25/pdfs/BOE-A-2021-17348.pdf

 

 

Lugar: BOE

Fecha: 20.10.2021

Emisor:Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tema: Real Decreto 899/2021, de 19 de octubre, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo, en materia de reducciones en la base imponible por aportaciones a sistemas de previsión social y pagos a cuenta.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17046.pdf

 

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.20

Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa

Gaia: 899/2021 Errege Dekretua, urriaren 19koa, martxoaren 30eko 439/2007 Errege Dekretuak onartutako Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Erregelamendua aldatzen duena, gizarte-aurreikuspeneko sistemetara egindako ekarpenengatiko eta konturako ordainketengatiko zerga-oinarriaren murrizketen arloan.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17046.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.20

Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa

Gaia: 903/2021 Errege Dekretua, urriaren 19koa, atzerritarrek Espainian dituzten eskubide eta askatasunei eta haien gizarteratzeari buruzko 4/2000 Lege Organikoaren Erregelamendua aldatzen duena, apirilaren 20ko 557/2011 Errege Dekretuak onartutako 2/2009 Lege Organikoaren bidez aldatu ondoren.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/20/pdfs/BOE-A-2021-17048.pdf

 

Lugar: BOPV

Fecha: 20.10.2021

Emisor:Lehendakaritza

Tema: LEY 5/2021, de 7 octubre, de modificación de la Ley 11/2019, de 20 de diciembre, de Cooperativas de Euskadi.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/10/2105332a.pdf

 

Non: EHAAn

Data: 2021.10.20

Nork: Lehendakaritza

Gaia: 5/2021 LEGEA, urriaren 7koa, Euskadiko Kooperatiben abenduaren 20ko 11/2019 Legea aldatzekoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/10/2105332e.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 19.10.2021

Emisor: Diputado General

Tema: DECRETO FORAL 170/2021, de 8 de octubre, del Diputado General, por el que se declaran los días inhábiles para cuantos actos, trámites y recursos deban llevarse a cabo o formularse en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia durante el año 2022.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/19/I-810_cas.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.10.19

Nork: Bizkaiko Foru Aldundia

Gaia: Ahaldun Nagusiaren 170/2021 FORU DEKRETUA, urriaren 8koa, zeinaren bidez deklaratzen baita zein diren egun baliogabeak Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan 2022an zehar egin edo aurkeztu behar diren egintza, tramite edo errekurtso guztietarako.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/19/I-810_eus.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 15.10.2021

Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tema: Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se corrigen errores en la de 3 de agosto de 2021, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16798.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.15

Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa

Gaia: Resolución de 29 de septiembre de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se corrigen errores en la de 3 de agosto de 2021, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/15/pdfs/BOE-A-2021-16798.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 14.10.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Corrección de errores del Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16583.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.14

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: Hutsen zuzenketa, honako errege lege-dekretu honena: 18/2021 Errege Lege Dekretua, irailaren 28koa, enplegua babesteko, susperraldi ekonomikorako eta lan-merkatua hobetzeko premiazko neurriei buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/14/pdfs/BOE-A-2021-16583.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 8.10.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Corrección de errores de la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, de transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016, por la que se establecen normas contra las prácticas de elusión fiscal que inciden directamente en el funcionamiento del mercado interior, de modificación de diversas normas tributarias y en materia de regulación del juego.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16346.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.08

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: Hutsen zuzenketa, honako lege honena: 11/2021 Legea, uztailaren 9koa, iruzur fiskalaren aurkako prebentzio- eta borroka-neurriena, Kontseiluaren 2016ko uztailaren 12ko 2016/1164 (EB) Zuzentarauaren transposizioarena, barne-merkatuaren funtzionamenduan zuzenean eragiten duten zerga-saihestearen praktiken aurkako arauak ezartzen dituena, zenbait zerga-arau aldatzekoa eta jokoa arautzekoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/08/pdfs/BOE-A-2021-16346.pdf

 

 

Lugar: BOE

Fecha: 2.10.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Ley 13/2021, de 1 de octubre, por la que se modifica la Ley 16/1987, de 30 de julio, de Ordenación de los Transportes Terrestres en materia de infracciones relativas al arrendamiento de vehículos con conductor y para luchar contra la morosidad en el ámbito del transporte de mercancías por carretera, así como otras normas para mejorar la gestión en el ámbito del transporte y las infraestructuras.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 2.10.2021

Emisor: Ministerio de Trasnportes, Movilidad y Agenda Urbana

Tema: Real Decreto 785/2021, de 7 de septiembre, sobre el control de la explotación de las autorizaciones de arrendamiento de vehículos con conductor.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16032.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 4.10.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 1578/2021, de 24 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza del libro registro de operaciones económicas de las personas físicas a través de la sede electrónica de la Diputación Foral.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/04/I-766_cas.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 4.10.2021

Emisor:Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 1582/2021, de 24 de septiembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza del libro registro de operaciones económicas de los contribuyentes del Impuesto sobre Sociedades a través de la sede electrónica de la Diputación Foral, con excepción del capítulo de movimientos contables.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/04/I-769_cas.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.02

Nork: Estatuko burutza

Gaia: 13/2021 Legea, urriaren 1ekoa, Lurreko Garraioen Antolamenduari buruzko uztailaren 30eko 16/1987 Legea aldatzen duena, errepideko salgaien garraioaren arloan ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeari eta berankortasunaren aurka borrokatzeari buruzko arau-hausteen arloan, bai eta garraioaren eta azpiegituren kudeaketa hobetzeko beste arau batzuk ere.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16029.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.10.02

NorK: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agendako Ministerioa

Gaia: 785/2021 Errege Dekretua, irailaren 7koa, ibilgailuak gidari eta guzti alokatzeko baimenen ustiapena kontrolatzeari buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/10/02/pdfs/BOE-A-2021-16032.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.10.04

NorK: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1578/2021 FORU AGINDUA, irailaren 24koa. Honen bidez, pertsona fisikoen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/04/I-766_eus.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.10.04

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1582/2021 FORU AGINDUA, irailaren 24koa. Honen bidez, sozietateen gaineko zergaren zergadunen eragiketa ekonomikoen erregistro-liburua Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen arauemaileak eta teknikoak arautzen dira, kontabilitateko mugimenduen kapituluaren kasuan izan ezik.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/10/04/I-769_eus.pdf

 

 

Lugar: BOE

Fecha: 30.09.2021

Emisor:Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tema: Orden HFP/1030/2021, de 29 de septiembre, por la que se configura el sistema de gestión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 30.09.2021

Emisor:Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tema: Orden HFP/1032/2021, de 29 de septiembre, por la que se aprueba el modelo de solicitud de inclusión y comunicación de renuncia al sistema de Cuenta Corriente en materia Tributaria y se regula la forma, condiciones y procedimiento de su presentación.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15862.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 30.09.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tema: Resolución de 28 de septiembre de 2021, de la Dirección General del Catastro, por la que se determinan los términos y condiciones para la tramitación de los procedimientos de comunicación previstos en el texto refundido de la Ley del Catastro Inmobiliario, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2004, de 5 de marzo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15863.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.09.30

Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa

Gaia: HFP/1030/2021 Agindua, irailaren 29koa, Berreskuratze, Eraldaketa eta Egoitza Planaren kudeaketa-sistema konfiguratzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15860.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.09.30

Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa

Gaia: HFP/1032/2021 Agindua, irailaren 29koa, zerga-arloko kontu korrontearen sisteman sartzeko eta uko egin izana jakinarazteko eskabide-eredua onartzen duena eta hura aurkezteko modua, baldintzak eta prozedura arautzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15862.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.09.30

Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko irailaren 28koa, Katastroaren Zuzendaritza Nagusiarena, martxoaren 5eko 1/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Higiezinen Katastroari buruzko Legearen testu bateginean aurreikusitako komunikazio-prozedurak izapidetzeko baldintzak zehazten dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/30/pdfs/BOE-A-2021-15863.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 29.09.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15767.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 29.09.2021

Emisor:Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 18/2021, de 28 de septiembre, de medidas urgentes para la protección del empleo, la recuperación económica y la mejora del mercado de trabajo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/29/pdfs/BOE-A-2021-15768.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.09.24

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1558/2021 FORU AGINDUA, irailaren 20koa. Honen bidez, 560 eredua «Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia. Autolikidazioa» onesten da, eta hura aurkezteko era eta prozedura ezartzen dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/24/I-758_eus.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 16.09.2021

Emisor: Juntas Generales de Bizkaia

Tema: Acuerdo adoptado en el Pleno de 14 de julio de 2021 sobre el Decreto Foral Normativo de transposición de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del Impuesto sobre el Valor Añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes y de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/16/I-729_cas.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.09.16

Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak

Gaia: 2021eko uztailaren 14ko Osoko Batzarrean hartutako Erabagia, Foru Dekretu Arauemaile hau berresten dauena: zerbitzuen prestazioetarako eta ondasunen urrutiko salmentetarako balio erantsiaren gaineko zergari buruzko betebehar jakin batzuei dagokienez, 2006/112/EE Zuzentaraua eta 2009/132/EE Zuzentaraua aldatzen dituen Kontseiluaren 2017ko abenduaren 5eko 2017/2455 (EB) Zuzentarauaren, eta, ondasun nazionalen urrutiko salmentari eta nazioko ondasunen entrega jakin batzuei buruzko xedapenei dagokienez, 2006/112/EE Zuzentaraua aldatzen duen Kontseiluaren 2019ko azaroaren 21eko 2019/1995 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duenari buruzkoa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/09/16/I-729_eus.pdf

 

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 8.09.2021
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoría Democrática
 • Tema: Resolución de 6 de septiembre de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica la Resolución de 2 de septiembre de 2021, conjunta de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria y de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional, por la que se modifica la de 13 de octubre de 2016, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la participación por vía telemática en procedimientos de enajenación de bienes a través del portal de subastas de la Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/08/pdfs/BOE-A-2021-14666.pdf
 • Lugar: BOPV
 • Fecha: 08.09.2021
 • Emisor: Departamento de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente
 • Tema: ORDEN de 28 de julio de 2021, de la Consejera de Desarrollo Económico, Sostenibilidad y Medio Ambiente, por la que se convocan, para el año 2022, las ayudas a la inversión del programa de apoyo al sector vitivinícola.
 • Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/09/2104669a.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 3.09.2021
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/915/2021, de 1 de septiembre, por la que se modifican la Orden EHA/2027/2007, de 28 de junio, por la que se desarrolla parcialmente el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, en relación con las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Orden EHA/1658/2009, de 12 de junio, por la que se establecen el procedimiento y las condiciones para la domiciliación del pago de determinadas deudas a través de cuentas abiertas en las entidades de crédito que prestan el servicio de colaboración en la gestión recaudatoria de la Agencia Estatal de Administración Tributaria; la Orden EHA/3316/2010, de 17 de diciembre, por la que se aprueban los modelos de autoliquidación 210, 211 y 213 del Impuesto sobre la Renta de No Residentes, que deben utilizarse para declarar las rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente, la retención practicada en la adquisición de bienes inmuebles a no residentes sin establecimiento permanente y el gravamen especial sobre bienes inmuebles de entidades no residentes, y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación y otras normas referentes a la tributación de no residentes; y la Orden de 4 de junio de 1998, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de las tasas que constituyen derechos de la Hacienda Pública.
 • Enlace:
 • https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 3.09.2021
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Resolución de 2 de septiembre de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifican la Resolución de 3 de junio de 2009, sobre asistencia a los obligados tributarios y ciudadanos en su identificación telemática ante las entidades colaboradoras con ocasión de la tramitación de procedimientos tributarios y, en particular, para el pago de deudas por el sistema de cargo en cuenta o mediante la utilización de tarjetas de crédito o débito; y la Resolución de 18 de enero de 2021, por la que se definen el procedimiento y las condiciones para el pago de deudas mediante transferencias a través de entidades colaboradoras en la gestión recaudatoria encomendada a la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf
 • Data: 2021.09.03
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/915/2021 Agindua, irailaren 1ekoa, honako hau aldatzen duena: EHA/2027/2007 Agindua, ekainaren 28koa, Zerga-bilketako Erregelamendu Orokorra onartzen duen uztailaren 29ko 939/2005 Errege Dekretua zati batean garatzen duena, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren diru-bilketaren kudeaketan laguntzeko zerbitzua ematen duten kreditu-erakundeei dagokienez, EHA/1658/2009 Agindua, ekainaren 12koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren diru-bilketaren kudeaketan laguntzeko zerbitzua ematen duten kreditu-erakundeetan irekitako kontuen bidez zor jakin batzuen ordainketa helbideratzeko prozedura eta baldintzak ezartzen dituena; EHA/3316/2010 Agindua, abenduaren 17koa, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren 210, 211 eta 213 autolikidazio-ereduak onartzen dituena. Eredu horiek erabili behar dira establezimendu iraunkorrik gabe lortutako errentak aitortzeko, establezimendu iraunkorrik gabeko ez-egoiliarrei ondasun higiezinak eskuratzean egindako atxikipena aitortzeko eta ez-egoiliarren ondasun higiezinen gaineko karga berezia ezartzeko, eta egoiliarrei dagozkien baldintza orokorrak eta beste zerga-arau batzuk ezartzeko; eta 1998ko ekainaren 4ko Agindua, Ogasun Publikoaren eskubide diren tasen bilketaren kude aketaren zenbait alderdi arautzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14453.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2021.09.03
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2021eko irailaren 2koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Zuzendaritza Nagusiarena, honako ebazpen hau aldatzen duena: ebazpena, 2009ko ekainaren 3koa, zergapekoei eta herritarrei zerga-prozedurak izapidetzean erakunde laguntzaileen aurrean identifikazio telematikoa egiten laguntzeari buruzkoa eta, bereziki, zorrak konturako kargu-sistemaren bidez edo kreditu- edo zordunketa-txartelen bidez ordaintzeari buruzkoa; eta 2021eko urtarrilaren 18ko Ebazpena, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren esku utzitako diru-bilketaren kudeaketan erakunde laguntzaileen bidez egindako transferentzien bidez zorrak ordaintzeko prozedura eta baldintzak zehazten dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/09/03/pdfs/BOE-A-2021-14454.pdf

 

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 17.08.2021
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 3 de agosto de 2021, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-14007.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2021.08.17
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2021eko abuztuaren 3koa, Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiarena, Gizarte Segurantzarekin elkarlanean diharduten mutuei enpresa elkartuetako besteren konturako langileen gertakari arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoa kudeatzeko koefizienteak aplikatzeko baldintzak ezartzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/17/pdfs/BOE-A-2021-14007.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2021.08.05
 • Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa
 • Gaia: 688/2021 Errege Dekretua, abuztuaren 3koa, lan-arloko arau-hausteengatik zehapenak ezartzeko eta Gizarte Segurantzako kuoten likidazio-espedienteetarako prozedurei buruzko Erregelamendu Orokorra aldatzen duena, maiatzaren 14ko 928/1998 Errege Dekretuaren bidez onartua.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 5.08.2021
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoría Democrática
 • Tema: Real Decreto 688/2021, de 3 de agosto, por el que se modifica el Reglamento general sobre procedimientos para la imposición de sanciones por infracciones de orden social y para los expedientes liquidatorios de cuotas de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 928/1998, de 14 de mayo.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/05/pdfs/BOE-A-2021-13382.pdf

 

Non: EAOn

Data: 2021.08.04

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 16/2021 Errege Lege Dekretua, abuztuaren 3koa, kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko gizarte-babeseko neurriak onartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf

Lugar:BOE

Fecha: 4.08.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 16/2021, de 3 de agosto, por el que se adoptan medidas de protección social para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

Enlace https://www.boe.es/boe/dias/2021/08/04/pdfs/BOE-A-2021-13259.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 3.08.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 1329/2021, de 26 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 138/2014, de 20 de enero, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática, la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 145/2017, de 17 de enero, por la que se aprueba el modelo 303 de autoliquidación del Impuesto sobre el Valor Añadido y su presentación telemática, la Orden Foral 2232/2017, de 15 de diciembre, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia. (Corrección de errores).

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/03/I-659_cas.pdf

Non: BAOn

Data: 2021.08.03

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1329/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 26koa. Horren bidez, 2014ko urtarrilaren 20ko 138/2014 Foru Agindua aldatzen da. Azken foru agindu horren bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren erakunde-taldeen araubide berezian daudenen hileko autolikidaziorako 322 eredua (banakoa) eta 353 eredua (agregatua) eta haien aurkezpen telematikoa onesten dira. Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 145/2017 Foru Agindua; horren bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren autolikidazioaren 303 eredua eta haren aurkezpen telematikoa onartzen dira. 2232/2017 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa; horren bidez balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen normatibo eta teknikoak arautzen dira. (Oker zuzenketa).

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/08/03/I-659_eus.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 30.07.2021

Emisor:Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 1328/2021, de 26 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/30/I-640_cas.pdf

 

Non:BAOn

Data: 2021.07.30

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: 1328/2021 FORU AGINDUA, Ogasun eta Finantza Saileko foru diputatuarena, uztailaren 26koa. Horren bidez onartzen da 369 eredua («Balio erantsiaren gaineko zerga. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten eta ondasunen urrutiko salmentak eta ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa»), eta hura aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/30/I-640_eus.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.07.30

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1329/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 26koa. Horren bidez, 2014ko urtarrilaren 20ko 138/2014 Foru Agindua aldatzen da. Azken foru agindu horren bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren erakunde-taldeen araubide berezian daudenen hileko autolikidaziorako 322 eredua (banakoa) eta 353 eredua (agregatua) eta haien aurkezpen telematikoa onesten dira. Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 145/2017 Foru Agindua; horren bidez, balio erantsiaren gaineko zergaren autolikidazioaren 303 eredua eta haren aurkezpen telematikoa onartzen dira. 2232/2017 Foru Agindua, abenduaren 15ekoa; horren bidez balio erantsiaren gaineko zergaren erregistro-liburuak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez egiteko zehaztapen normatibo eta teknikoak arautzen dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/30/I-643_eus.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 28.07.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: DECRETO FORAL NORMATIVO 6/2021, de 27 de julio, por el que se adoptan medidas urgentes en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de energía eléctrica.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/28/I-638_cas.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.07.28

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: 6/2021 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, uztailaren 27koa. Honen bidez, balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan presako neurriak hartzen dira.

Lotura:https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/28/I-638_eus.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 26.07.2021

Emisor: Ministerio de Justicia

Tema: Orden JUS/793/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.

Enlace:https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12436.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 26.07.2021

Emisor: Ministerio de Justicia

Tema: Orden JUS/794/2021, de 22 de julio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.

Enlace:https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12437.pdf

 

Non: EAOn

Data: 07.26

Nork: Justizia Ministerioa

Gaia: JUS/793/2021 Agindua, uztailaren 22koa, urteko kontu bateratuak argitaratzeko betebeharra duten subjektuak Merkataritza Erregistroan aurkezteko ereduak onartzen dituena.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12436.pdf

 

Non: EAOn

Data: 07.26

Nork: Justizia Ministerioa

Gaia: JUS/794/2021 Agindua, uztailaren 22koa, urteko kontuak argitaratzeko betebeharra duten subjektuak Merkataritza Erregistroan aurkezteko eredu berriak onartzen dituena.

Lotura:https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/26/pdfs/BOE-A-2021-12437.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 23.07.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: DECRETO FORAL 106/2021, de 20 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, de modificación del Decreto Foral 100/2020, de 24 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento de gestión de los tributos del Territorio Histórico de Bizkaia, en materia de Administración Electrónica.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/23/I-609_cas.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.07.23

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 106/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 20koa, azaroaren 24ko 100/2020 Foru Dekretua aldatzen duena. Foru-Dekretu horren bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko zergen kudeaketari buruzko Araudia aldatzen da, Administrazio Elektronikoaren arloan.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/23/I-609_eus.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 07.2021

Nork: Ministerio de Justicia

Emisor: Instrucción de 9 de julio de 2021, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre la intervención del Ministerio Fiscal en los procedimientos del Registro Civil tras la entrada en vigor de la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12124.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.07.20

Nork: Justizia Ministerioa

Gaia: Jarraibidea, 2021eko uztailaren 9koa, Segurtasun Juridikoaren eta Fe Publikoaren Zuzendaritza Nagusiarena, Erregistro Zibilaren uztailaren 21eko 20/2011 Legea indarrean jarri ondoren Fiskaltzak Erregistro Zibilaren prozeduretan duen esku-hartzeari buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/20/pdfs/BOE-A-2021-12124.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 14.07.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 1227/2021, de 7 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 1740/2017, de 5 de octubre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 036 de declaración censal de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, empresarias, profesionales, retenedores y retenedoras y el modelo 037, de declaración censal de modificación que han de presentar los empresarios, empresarias y profesionales (personas físicas).

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/14/I-593_cas.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 14.07.2021

Emisor:Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 1228/2021, de 7 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 035 «Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/14/I-594_cas.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 14.07.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública

Tema: Resolución de 12 de julio de 2021, de la Presidencia de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica la de 28 de diciembre de 2009, por la que se crea la sede electrónica y se regulan los registros electrónicos de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11681.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.07.14

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1227/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 7koa, zeinaren bidez aldatzen baita Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren urriaren 5eko 1740/2017 Foru Agindua (haren bidez, bi eredu hauek onetsi dira: 036 eredua, enpresaburuek, profesionalek eta atxikitzaileek zentsuko alta-, baja- eta aldaketa-aitorpenetarako aurkeztu beharrekoa; eta 037 eredua, enpresaburuek eta profesionalek (pertsona fisikoek) zentsuko aldaketa-aitorpenerako aurkeztu beharrekoa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/14/I-593_eus.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.07.14

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1228/2021 FORU AGINDUA, uztailaren 7koa. Horren bidez, onesten da 035 eredua (eragiketen hasiera, aldaketa edo amaiera aitorpena, baldin eta eragiketa horiek jasota badaude subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urrutiko salmentak edo ondasunen barne entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezietan) eta zehazten dira aurkezteko modua eta prozedura.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/14/I-594_eus.pdf

 

 

Non: EAOn

Data: 2021.07.14

Nork: Ogasuneko eta Funtzio Publikoko Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko uztailaren 12koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziako Lehendakaritzarena, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren egoitza elektronikoa sortu eta erregistro elektronikoak arautzen dituen 2009ko abenduaren 28ko Ebazpena aldatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/14/pdfs/BOE-A-2021-11681.pdf

 

 

Lugar: BOPV

Fecha: 12.07.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 28 de junio de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se deja parcialmente sin efecto la Orden de 25 de mayo de 2021, por la que se establece la obligación de las personas físicas y jurídicas que realicen una actividad económica, de relacionarse, a través de medios telemáticos, con los organismos dependientes de la Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, dando cumplimiento a determinados aspectos del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/07/2103943a.pdf

 

Non: EHAAn

Data: 07.12

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko ekainaren 28koa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, 2021eko maiatzaren 25eko Aginduaren zati bat ondoriorik gabe uzten duena. Izan ere, agindu horren bidez, harremanak bitarteko telematikoen bidez ezartzeko betebeharra ezartzen zaie jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisiko eta juridikoei Eusko Jaurlaritzako Laneko eta Gizarte Segurantzako Sailburuordetzaren mendeko organismoekiko harremanetan, Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko Erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren zenbait alderdi kontuan hartuta.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103943e.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/07/2103903e.pdf

 

Lugar: BOB

Fecha: 8.07.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: DECRETO FORAL 98/2021, de 6 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia y el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/08/I-577_cas.pdf

 

Non: BAOn

Data: 2021.07.08

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 98/2021 FORU DEKRETUA, uztailaren 6koa. Honen bidez, Bizkaiko Lurralde Historikoko zerga betebehar formalak araupetu dituen Araudia eta Fakturazio-betebeharrei buruzko Araudia aldatzen dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/08/I-577_eus.pdf

 

Non: BAO

Data: 07.05.2021

Nork: Ahaldun Nagusia

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 95/2021 FORU DEKRETUA, ekainaren 22koa, Bizkaiko Foru Aldundiko dokumentu elektronikoak kudeatzeko politika onesten duena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/05/I-559_eus.pdf

Lugar: BOB

Fecha: 5.07.2021

Emisor: Diputado General

Tema: DECRETO FORAL 95/2021, de 22 de junio, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueba la política de gestión de documentos electrónicos de la Diputación Foral de Bizkaia.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/07/05/I-559_cas.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 3.07.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Corrección de errores de la Orden HAC/560/2021, de 4 de junio, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de no Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y a entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, para los períodos impositivos iniciados entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de 2020, se dictan instrucciones relativas al procedimiento de declaración e ingreso, se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica; y por la que se modifica la Orden HAP/296/2016, de 2 de marzo, por la que se aprueba el modelo 282, «Declaración informativa anual de ayudas recibidas en el marco del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y otras ayudas de estado, derivadas de la aplicación del Derecho de la Unión Europea» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11044.pdf

 

Non: EAOn

Data: 07.03

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: HAC/560/2021 Agindua, ekainaren 4koa, Espainiako lurraldean presentzia duten eta atzerrian eratutako establezimendu iraunkorrei eta errentak eratxikitzeko araubideko erakundeei dagozkien sozietateen gaineko zerga eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zerga aitortzeko ereduak onartzen dituena, 2020ko urtarrilaren 1etik abenduaren 31ra bitartean hasitako zergaldietarako, deklarazio- eta sarrera-prozedurari buruzko jarraibideak ematen dira, baldintza orokorrak eta aurkezpen elektronikorako prozedura ezartzen dira, eta martxoaren 2ko HAP/296/2016 Agindua aldatzen da. Agindu horren bidez, 282 eredua onartzen da, «Kanarietako ekonomia- eta zerga-araubidearen esparruan jasotako laguntzen eta estatuko beste laguntza batzuen urteko informazio-aitorpena, Europar Batasuneko Zuzenbidea aplikatzearen ondorioz», eta hura aurkezteko baldintzak eta prozedura ezartzen dira.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/07/03/pdfs/BOE-A-2021-11044.pdf

 

 

Lugar: BOE

Fecha: 29.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Resolución de 25 de junio de 2021, de la Dirección General de Tributos, relativa al Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10745.pdf

Non: EAOn

Data: 2021.06.29

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko ekainaren 25ekoa, Tributuen Zuzendaritza Nagusiarena, zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergari buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/29/pdfs/BOE-A-2021-10745.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 28.06.2021

Emisor: Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Ccoperación

Tema: Aplicación provisional del Protocolo Adicional a la Carta Social Europea en el que se establece un sistema de reclamaciones colectivas, hecho en Estrasburgo el 9 de noviembre de 1995

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10683.pdf

 

Lugar: BOE

Fecha: 28.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/669/2021, de 25 de junio, por la que se dictan las normas para la elaboración de los Presupuestos Generales del Estado para 2022.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10684.pdf

Non: E.A.On

Data: 06.28

Nork: Kanpo Arazoetako, Europar Batasuneko eta Sustapeneko Ministerioa

Gaia: Behin-behineko aplikazioa, erreklamazio kolektiboen sistema ezartzen duen Europako Gutun Sozialaren Protokolo Gehigarriarena, Estrasburgon egina 1995eko azaroaren 9an.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10683.pdf

 

Non: E.A.On

Data: 06.28

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/669/2021 Agindua, ekainaren 25ekoa, Estatuaren 2022rako Aurrekontu Orokorrak egiteko arauak ematen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/28/pdfs/BOE-A-2021-10684.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 26.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Resolución del 23 de junio de 2021, de la Intervención General de la Administración del Estado, por la que se corrigen errores en la de 16 de junio de 2021, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de Ministros de 15 de junio de 2021, por el que se modifica el de 30 de mayo de 2008, por el que se da aplicación a la previsión de los artículos 152 y 147 de la Ley General Presupuestaria, respecto al ejercicio de la función interventora en régimen de requisitos básicos.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10666.pdf

Non: E.A.On

Data: 06.26

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko ekainaren 23koa, Estatuko Administrazioaren Kontu-hartzailetza Nagusiarena, honako ebazpen honen hutsak zuzentzen dituena: ebazpena, 2021eko ekainaren 16koa, Ministro Kontseiluaren 2021eko ekainaren 15eko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horrek aldatu egiten du 2008ko maiatzaren 30eko Erabakia, Aurrekontuen Lege Orokorraren 152. eta 147. artikuluen aurreikuspena aplikatzen duena, oinarrizko betekizunen araubideko kontu-hartzailetza-funtzioa betetzeari dagokionez.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/26/pdfs/BOE-A-2021-10666.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 25.06.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Real Decreto-ley 12/2021, de 24 de junio, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la fiscalidad energética y en materia de generación de energía, y sobre gestión del canon de regulación y de la tarifa de utilización del agua.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.25

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 12/2021 Errege Lege Dekretua, ekainaren 24koa, energia-fiskalitatearen arloan eta energia sortzearen arloan premiazko neurriak hartzen dituena eta ura erabiltzeko tarifa eta erregulazio-kanona kudeatzen dituena

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/25/pdfs/BOE-A-2021-10584.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 24.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/646/2021, de 22 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de Comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del Grupo de Entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido, la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y la Orden HFP/417/2017, de 12 de mayo, por la que se regulan las especificaciones normativas y técnicas que desarrollan la llevanza de los Libros registro del Impuesto sobre el Valor Añadido a través de la Sede electrónica de la Agencia Estatal de Administración Tributaria establecida en el artículo 62.6 del Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, y se modifica otra normativa tributaria.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10509.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.24

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/646/2021 Agindua, ekainaren 22koa, honako hauek aldatzen dituena: EHA/3434/2007 Agindua, azaroaren 23koa, honako eredu hauek onartzen dituena: 322 eredua, hileko autolikidaziokoa, banakako eredua, eta 353 eredua, hileko autolikidaziokoa, eredu agregatua, eta 039 eredua, datuak jakinaraztekoa, balio erantsiaren gaineko zergaren erakunde-taldearen araubide bereziari dagozkionak; 303 Agindua, 2008ko abenduaren autolikidazio erantsia onartzen duena, EHA/3786/2008 eredua.Azaroaren 5eko EHA/3111/2009 Aginduak, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko aitorpen-laburpenaren 390 eredua onartzen duenak, eta maiatzaren 12ko HFP/417/2017 Aginduak, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren erregistro-liburuak Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren egoitza elektronikoaren bidez eramatea garatzen duten zehaztapen arauemaile eta teknikoak arautzen dituenak, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren 1992ko abenduko 1629 Dekretu Erantsiaren 62.6 artikuluaren bidez aldatzen dute.

Lotura https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/24/pdfs/BOE-A-2021-10509.pdf

 

Lugar: B.O.B.

Fecha: 23.06.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 1140/2021, de 14 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2020.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/23/I-510_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 06.23

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 1140/2021 FORU AGINDUA, ekainaren 14koa. Honen bidez, onetsi egiten dira Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) autolikidazioa aurkezteko 200 eta 220 ereduak, eta 2020ko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietan ereduok telematikoki aurkezteko prozedura arautzen da.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/23/I-510_eus.pdf

 

 

Lugar: B.O.B.

Fecha: 22.06.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: Decreto Foral Normativo 5/2021, de 15 de junio, de transposición de la Directiva (UE) 2017/2455 del Consejo, de 5 de diciembre de 2017, por la que se modifican la Directiva 2006/112/CE y la Directiva 2009/132/CE en lo referente a determinadas obligaciones respecto del impuesto sobre el valor añadido para las prestaciones de servicios y las ventas a distancia de bienes y de la Directiva (UE) 2019/1995 del Consejo de 21 de noviembre de 2019 por la que se modifica la Directiva 2006/112/CE en lo que respecta a las disposiciones relativas a las ventas a distancia de bienes y a ciertas entregas nacionales de bienes.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/22/I-512_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 22.06.22

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: 5/2021 Foru Dekretu Arauemailea, ekainaren 15ekoa, Kontseiluaren 2017ko abenduaren 5eko 2017/2455 (EB) Zuzentarauaren eta 2019ko azaroaren 21eko 2019/1995 (EB) Zuzentarauaren transposizioa egiten duena. 2017/2455 (EB) Zuzentarauaren bidez 2006/112/CE Zuzentaraua eta 2009/132/CE Zuzentaraua aldatu ziren zerbitzuak eta ondasun-salmentak urrunetik egiten direnean balio erantsiaren gaineko zergari dagokionez sortzen diren betebehar batzuei buruz; 2019/1995 (EB) Zuzentarauaren bidez 2006/112/CE Zuzentaraua aldatu zen, hain zuzen ere ondasunen urruneko salmentei eta estatu barruko ondasun-emate batzuei buruzko xedapenak.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/06/22/I-512_eus.pdf

 

Non: E.A.On

Data: 2021.06.18

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/610/2021 Agindua, ekainaren 16koa, «Balio Erantsiaren gaineko Zerga» 369 eredua onartzen duena. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten, ondasunen urruneko salmentak egiten dituzten eta ondasunen barne-entrega jakin batzuk egiten dituzten subjektu pasiboei aplika dakizkiekeen araubide berezien autolikidazioa «, eta horiek aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10161.pdf

 

Non: E.A.On

Data: 2021.06.18

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/611/2021 Agindua, ekainaren 16koa, 035 formularioa onartzen duena («subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten edo ondasunen urruneko salmentak edo zenbait ondasun-emate nazional egiten dituzten subjektu pasiboei aplika dakizkiekeen araubide berezietan jasotako eragiketen hasiera-, aldaketa- edo etete-adierazpena») eta aurkezteko modua eta prozedura zehazten dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10162.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 18.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/611/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el formulario 035 «Declaración de inicio, modificación o cese de operaciones comprendidas en los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos o que realicen ventas a distancia de bienes o determinadas entregas nacionales de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10162.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 18.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/612/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración informativa trimestral de la cesión de uso de viviendas con fines turísticos» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10163.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 18.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/609/2021, de 16 de junio, por la que se modifican la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 de Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y la Orden EHA/3695/2007, de 13 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 030 de Declaración censal de alta en el Censo de obligados tributarios, cambio de domicilio y/o variación de datos personales, que pueden utilizar las personas físicas, se determinan el lugar y forma de presentación del mismo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10160.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 18.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

Enlace:https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10161.pdf

 

Non: E.A.On

Data: 2021.06.18

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/609/2021 Agindua, ekainaren 16koa, honako hauek aldatzen dituena: EHA/1274/2007 Agindua, apirilaren 26koa, enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan alta, aldaketa eta baja emateko errolda-deklarazioaren 036 ereduak eta enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan alta, aldaketa eta baja emateko errolda-deklarazio sinplifikatuaren 037 ereduak onartzen dituena, 2007ko abenduaren 36ko EHA/1274/2007 errolda-deklarazioaren bidez, eta abenduaren 36ko deklarazioen bidez onartzen den errolda-deklarazioaren bidez.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/18/pdfs/BOE-A-2021-10160.pdf

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 18.06.2021

Emisor: Departamento de Planificación Territorial, Vivienda y Transportes

Tema: DECRETO 149/2021, de 8 de junio, de vivienda deshabitada y de medidas para el cumplimiento de la función social de la vivienda.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103486a.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.18

Nork: Lurralde Plangintza, Etxebizitza eta Garraio Saila

Gaia: 149/2021 DEKRETUA, ekainaren 8koa, jenderik gabeko etxebizitzei eta etxebizitzaren funtzio soziala betetzeko neurriei buruzkoa.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103486e.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 16.06.2021

Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática

Tema: Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf

Non: E.A.On

Data: 06.16

Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa

Gaia: 427/2021 Errege Dekretua, ekainaren 15ekoa, honako errege-dekretu hau aldatzen duena: 665/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 12koa, langileak lanean agente kantzerigenoekiko esposizioarekin lotutako arriskuetatik babesteari buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10029.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 16.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Real Decreto 424/2021, de 15 de junio, por el que se modifican el Reglamento del Impuesto sobre el Valor Añadido, aprobado por el Real Decreto 1624/1992, de 29 de diciembre, el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por el Real Decreto 1619/2012, de 30 de noviembre, y el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10026.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.16

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: 424/2021 Errege Dekretua, ekainaren 15ekoa, honako hauek aldatzen dituena: balio Erantsiaren gaineko Zergaren Erregelamendua, abenduaren 29ko 1624/1992 Errege Dekretuaren bidez onartua; fakturazio-betebeharrak arautzen dituen Erregelamendua, azaroaren 30eko 1619/2012 Errege Dekretuaren bidez onartua; Zergak kudeatzeko eta ikuskatzeko jarduketen eta prozeduren Erregelamendu Orokorra, eta tributuak kudeatzeko eta ikuskatzeko eta uztailaren 1027 Dekretuak (uztailaren 1027 Dekretuak onartua) garatzeko Erregelamendua.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/16/pdfs/BOE-A-2021-10026.pdf

 

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 14.06.2021

Emisor: Departamento de Trabajo y Empleo

Tema: ORDEN de 25 de mayo de 2021, de la Vicelehendakari Segunda y Consejera de Trabajo y Empleo, por la que se establece la obligación de las personas físicas y jurídicas que realicen una actividad económica, de relacionarse a través de medios telemáticos con los organismos dependientes de la Viceconsejería de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco, dando cumplimiento a determinados aspectos del Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de Actuación y Funcionamiento del Sector Público por medios electrónicos.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103377a.pdf

Non: EHAAn

Data: 06.14

Nork: Lan eta Enplegu Saila

Gaia: AGINDUA, 2021eko maiatzaren 25ekoa, Jaurlaritzako bigarren lehendakariorde eta Lan eta Enpleguko sailburuarena, zeinaren bidez harremanak bitarteko telematikoen bidez ezartzeko betebeharra ezartzen baitzaie jarduera ekonomikoren bat egiten duten pertsona fisiko eta juridikoei Eusko Jaurlaritzako Laneko eta Gizarte Segurantzako Sailburuordetzaren mendeko organismoekiko harremanetan, Sektore publikoak bitarteko elektronikoen bidez jarduteko eta funtzionatzeko erregelamendua onartzen duen martxoaren 30eko 203/2021 Errege Dekretuaren zenbait alderdi kontuan hartuta.

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103377e.pdf

 

Non: E.A.On

Data: 06.12

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: HAC/510/2021 Agindua, maiatzaren 26koa, «Finantza-transakzioen gaineko zerga. Autolikidazioa «, eta aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9787.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 12.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Corrección de errores de la Orden HAC/510/2021, de 26 de mayo, por la que se aprueba el modelo 604 «Impuesto sobre las Transacciones Financieras. Autoliquidación» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/12/pdfs/BOE-A-2021-9787.pdf

 

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 11.06.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Instrumento de Ratificación de la Carta Social Europea (revisada), hecha en Estrasburgo el 3 de mayo de 1996.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9719.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha:11.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/590/2021, de 9 de junio, por la que se aprueba el modelo 490 de «Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.

Enlace:https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9721.pdf

Non: E.A.On

Data: 06.11

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: Europako Gutun Soziala Berresteko Agiria (berrikusia), Estrasburgon egina 1996ko maiatzaren 3an.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9719.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.11

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/590/2021 Agindua, ekainaren 9koa, «Zenbait zerbitzu digitalen gaineko zergaren autolikidazioa» izeneko 490 eredua onartu eta hura aurkezteko modua eta prozedura zehazten dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/11/pdfs/BOE-A-2021-9721.pdf

 

Lugar: B.O.P.V.

Fecha: 11.06.2021

Emisor: Diputación Foral de Gipuzkoa

Tema: NORMA FORAL 3/2021, de 15 de abril, por la que se aprueban determinadas modificaciones tributarias para el año 2021.

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2021/06/2103346a.pdf

Non: EHAAn

Data: 2021.06.11

Nork: Gipuzkoako Foru Aldundia

Gaia: 3/2021 FORU ARAUA, apirilaren 15ekoa, 2021. urterako zerga alorreko aldaketa jakin batzuk onesten dituena.

Lotura:  https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2021/06/2103346e.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 10.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Resolución de 8 de junio de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2021 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9684.pdf

Non: E.A.On

Data: 06.10

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko ekainaren 8koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Diru-bilketa Sailarena, 2021eko ekonomia-jardueren gaineko zergaren ordainagiriak, kuota nazional eta probintzialei dagozkienak, borondatez ordaintzeko epea aldatzen duena eta kuota horiek ordaintzeko tokia ezartzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/10/pdfs/BOE-A-2021-9684.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 9.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas tributarias.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9558.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 9.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.09

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: 399/2021 Errege Dekretua, ekainaren 8koa, zuzeneko zergen arloko adiskidetasunezko prozeduren Erregelamendua (azaroaren 3ko 1794/2008 Errege Dekretuaren bidez onartua) eta beste tributu-arau batzuk aldatzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9558.pdf

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 9.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Real Decreto 399/2021, de 8 de junio, por el que se modifican el Reglamento de procedimientos amistosos en materia de imposición directa, aprobado por el Real Decreto 1794/2008, de 3 de noviembre, y otras normas tributarias.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9558.pdf

 

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 9.06.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Real Decreto 400/2021, de 8 de junio, por el que desarrollan las reglas de localización de los dispositivos de los usuarios y las obligaciones formales del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales, y se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/09/pdfs/BOE-A-2021-9559.pdf

Non: E.A.On

Data: 06.05

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 8/2021 Lege Organikoa, ekainaren 4koa, haurrak eta nerabeak indarkeriaren aurrean osorik babesteari buruzkoa.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/05/pdfs/BOE-A-2021-9347.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 3.06.2021

Emisor: Jefatura del Estado

Tema: Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.06.3

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 8/2021 Legea, ekainaren 2koa, desgaitasunen bat duten pertsonei beren gaitasun juridikoa baliatzen laguntzeko legeria zibila eta prozesala aldatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/06/03/pdfs/BOE-A-2021-9233.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 31.05.2021

Emisor: Ministerio de Justicia

Tema: Resolución de 26 de mayo de 2021, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se habilita a Cl@veJusticia y se establecen sus condiciones de uso, como mecanismo de identificación y firma de los interesados en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás órganos pertenecientes a la Administración de Justicia.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9004.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 31.05.2021

Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tema: Resolución de 25 de mayo de 2021, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se habilitan trámites y actuaciones a través de los canales telefónico y telemático mediante determinados sistemas de identificación y se regulan aspectos relativos a la presentación de solicitudes mediante formularios electrónicos.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9005.pdf

 • Non: E.A.On
 • Data: 2021.05.31
 • Nork: Justizia Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2021eko maiatzaren 26koa, Justizia Zerbitzu Publikoaren Berrikuntza eta Kalitaterako Idazkaritza Nagusiarena, Cl@veJusticia gaitzen duena eta haren erabilera-baldintzak ezartzen dituena, organo judizialekin eta Justizia Administrazioko gainerako organoekin modu telematikoan egindako jardueretan interesdunak identifikatzeko eta sinatzeko mekanismo gisa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9004.pdf

Non: E.A.On

Data: 05.31

Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko maiatzaren 25ekoa, Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen Estatu Idazkaritzarena, zenbait identifikazio-sistemaren bidez telefono eta telematika bidezko izapideak eta jarduketak gaitzen dituena eta formulario elektronikoen bidez eskabideak aurkezteari buruzko alderdiak arautzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/31/pdfs/BOE-A-2021-9005.pdf

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5781.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.04.13

Nork: Estatuko Burutza

Gaia: 4/2021 Legea, apirilaren 12koa, oinarrizko zerbitzurik ematen ez duten besteren konturako langileentzako baimen ordaindu berreskuragarria arautzen duena, COVID-19ren aurkako borrokaren testuinguruan herritarren mugikortasuna murrizte aldera.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5772.pdf

 

Non: E.A.On

Data: 2021.04.13

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/342/2021 Agindua, apirilaren 12koa, honako eredu hauek onartzen dituena: 234 eredua, «Zerga-plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen informazio-aitorpena»; 235 eredua, «Merkaturatu daitezkeen mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen eguneratze-informazioaren deklarazioa»; eta 236 eredua, «Zerga-plangintzako mugaz gaindiko mekanismo jakin batzuen erabilerari buruzko informazio-aitorpena».

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5780.pdf

 

Non: E.A.On

Data: 2021.04.13

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko apirilaren 8koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziako Zerga Kudeaketa Sailarena, aitorpenaren xede diren plangintza fiskaleko mugaz gaindiko mekanismoetan parte hartzen dutenen eta esku hartzen dutenen arteko komunikazio-ereduak onartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/13/pdfs/BOE-A-2021-5781.pdf

 

Lugar: B.O.B.

Fecha: 8.04.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 631/2021, de 7 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se desarrollan los canales asistenciales para la presentación de declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes al período impositivo 2020.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/08/I-291_cas.pdf

 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.04.8
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 631/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 7koa. Honen bidez, garatu egiten dira pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren 2020ko zergaldiko aitorpenak aurkezteko laguntza-kanalak.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/08/I-291_eus.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.04.08

Nork: Barne Ministerio

Gaia: INT/321/2021 Agindua, martxoaren 31koa, honako agindu hau aldatzen duena: INT/1922/2003 Agindua, uztailaren 3koa, ostalaritza-establezimenduetan eta antzekoetan bidaiariak sartzeko liburu-erregistroei eta parteei buruzkoa, dokumentuak erregistratzeko betebeharrei dagokienez.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5483.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 8.04.2021

Emisor: Ministerio del Interior

Tema: Orden INT/321/2021, de 31 de marzo, por la que se modifica la Orden INT/1922/2003, de 3 de julio, sobre libros-registro y partes de entrada de viajeros en establecimientos de hostelería y otros análogos, en cuanto a las obligaciones de registro documental.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/08/pdfs/BOE-A-2021-5483.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 7.04.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/320/2021, de 6 de abril, por la que se establece un fraccionamiento extraordinario para el pago de la deuda tributaria derivada de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para beneficiarios durante el año 2020 de prestaciones vinculadas a Expedientes de Regulación Temporal de Empleo.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.04.07

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/320/2021 Agindua, apirilaren 6koa, Enplegua Aldi Baterako Erregulatzeko Espedienteei lotutako prestazioen 2020. urtean onuradunentzat Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpenetik eratorritako zerga-zorra ordaintzeko ezohiko zatikapena ezartzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5395.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 7.04.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Real Decreto 243/2021, de 6 de abril, por el que se modifica el Reglamento General de las actuaciones y los procedimientos de gestión e inspección tributaria y de desarrollo de las normas comunes de los procedimientos de aplicación de los tributos, aprobado por el Real Decreto 1065/2007, de 27 de julio, en transposición de la Directiva (UE) 2018/822 del Consejo, de 25 de mayo de 2018, que modifica la Directiva 2011/16/UE, por lo que se refiere al intercambio automático y obligatorio de información en el ámbito de la fiscalidad en relación con los mecanismos transfronterizos sujetos a comunicación de información.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.04.07

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: 243/2021 Errege Dekretua, apirilaren 6koa, tributuak kudeatzeko eta ikuskatzeko jarduketen eta prozeduren eta tributuak aplikatzeko prozeduren arau komunak garatzearen Erregelamendu Orokorra aldatzen duena. Erregelamendu hori uztailaren 27ko 1065/2007 Errege Dekretuaren bidez onartu zen, Kontseiluaren 2018ko maiatzaren 25eko 2018/822 (EB) Zuzentarauaren transposizioaren bidez. Erregelamendu horrek aldatu egiten du 2011/16/EB Zuzentaraua, hau da, azpikoen eta azpikoen arteko informazio-trukearen bidez, eta nahitaezko sistemaren arteko trukearen bidez

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/07/pdfs/BOE-A-2021-5394.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha:6.04.2021

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Real Decreto 200/2021, de 30 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1879/1996, de 2 de agosto, por el que se regula la composición de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, para su adaptación a la nueva estructura de los departamentos ministeriales de la Administración General del Estado.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.04.06

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa

Gaia: 200/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, Laneko Segurtasun eta Osasunaren Batzorde Nazionalaren osaera arautzen duen abuztuaren 2ko 1879/1996 Errege Dekretua aldatzen duena, Estatuko Administrazio Orokorreko ministerio-sailen egitura berrira egokitzeko.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/06/pdfs/BOE-A-2021-5327.pdf

 

Lugar: B.O.B.

Fecha:31.03.2021

Emisor: Juntas Generales de Bizkaia

Tema: Acuerdo adoptado en el Pleno de 17 de marzo de 2021, por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 3/2021, de 23 de febrero, de medidas adicionales en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Impuesto sobre las Primas de Seguros y en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/31/I-246_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.31

Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak

Gaia: 2021eko martiaren 17ko Osoko Batzarrean hartutako Erabagia, Foru Dekretu Arauemaile hau berresten dauena: otsailaren 23ko 3/2021 Foru Dekretu Arauemailea, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan, Balio Erantsiaren gaineko Zergan, Aseguru-Primen gaineko Zergan eta Ekonomi Ihardueren gaineko Zergako tarifetan neurri gehigarriak aplikatzeari buruzkoa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/31/I-246_eus.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 31.03.2021

Emisor:Ministerio de la Presidencia

Tema: Real Decreto 203/2021, de 30 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de actuación y funcionamiento del sector público por medios electrónicos

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.03.31

Nork: Lehendakaritza Ministerioa

Gaia: 203/2021 Errege Dekretua, martxoaren 30ekoa, sektore publikoaren bitarteko elektronikoen bidezko jardunaren eta funtzionamenduaren erregelamendua onartzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/31/pdfs/BOE-A-2021-5032.pdf

Lugar: B.O.B.

Fecha: 23.03.2021

Emisor: Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 534/2021, de 16 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se regula la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2020 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria resultante.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/23/I-223_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.23

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 534/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 16koa. Honen bidez, batetik, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergari eta ondarearen gaineko zergari dagozkien 2020ko zergaldiko aitorpenak aurkezteko modua arautzen da, eta, bestetik, ondoriozko tributu-zorra sartzeko epeak ezartzen dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/23/I-223_eus.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 18.03.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/248/2021, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2020, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios telemáticos o telefónicos.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf

Non: E.AOn

Data: 2021.03.18

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/248/2021 Agindua, martxoaren 16koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpen-ereduak onartzen dituena (2020 ekitaldia), horiek aurkezteko lekua, modua eta epeak zehazten dituena, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpen-zirriborroa lortzeko, aldatzeko, berresteko eta aurkezteko prozedurak ezartzen dituena, eta telefonoz edo telematikoki aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura zehazten dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/18/pdfs/BOE-A-2021-4238.pdf

 

 

Lugar: B.O.B.

Fecha:12.03.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: DECRETO FORAL 12/2021, de 9 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas en relación con el procedimiento de presentación de declaraciones a través de la sede electrónica de la Diputación Foral de Bizkaia.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/12/I-188_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.12

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 12/2021 FORU DEKRETUA, martxoaren 9koa. Honen bidez, aldatu egiten da Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren Araudia, aitorpenak Bizkaiko Foru Aldundiaren egoitza elektronikoaren bidez aurkezteko prozedurari dagokionez.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/12/I-188_eus.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha:11.03.2021

Emisor:Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Real Decreto 144/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 221/2008, de 15 de febrero, por el que se crea y regula el Consejo Estatal de Responsabilidad Social de las Empresas.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.03.11

Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa

Gaia: 144/2021 Errege Dekretua, martxoaren 9koa, Enpresen Gizarte Erantzukizunaren Estatuko Kontseilua sortu eta arautzen duen otsailaren 15eko 221/2008 Errege Dekretua aldatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/11/pdfs/BOE-A-2021-3762.pdf

 

Lugar: B.O.B.

Fecha:10.03.2021

Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema: ORDEN FORAL 456/2021, de 8 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se fijan los supuestos e importes para no practicar liquidaciones y para anular y dar de baja determinadas deudas cuyo coste de exacción y recaudación resulta antieconómico.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/10/I-191_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 2021.03.10

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 456/2021 FORU AGINDUA, martxoaren 8koa. Honen bidez, likidazioak ez egiteko eta ordainarazpen eta bilketa-kostu antiekonomikoa duten zenbait zor deuseztatu eta haiei baja emateko aukera ematen duten egoerak eta zenbatekoak finkatzen dira.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/03/10/I-191_eus.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha:10.03.2021

Emisor:Jefatura Estado

Tema: Real Decreto-ley 4/2021, de 9 de marzo, por el que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3697.pdf

Non: E.A.O

Data: 2021.03.10

Nork: Estatu Burutza

Gaia: 4/2021 Errege Lege Dekretua, martxoaren 9koa, Sozietateen gaineko Zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legea eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergari buruzko Legearen testu bategina — martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua — aldatzen dituena, asimetria hibridoei dagokienez.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3697.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha:10.03.2021

Emisor:Ministerio de Justicia

Tema: Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.03.10

Nork: Justizia Ministerioa

Gaia: 141/2021 Errege Dekretua, martxoaren 9koa, Doako Laguntza Juridikoaren Erregelamendua onartzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3698.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha:10.03.2021

Emisor:Ministerio de Educación y Formación Profesional

Tema: Real Decreto 143/2021, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1224/2009, de 17 de julio, de reconocimiento de las competencias profesionales adquiridas por experiencia laboral.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.03.10

Nork: Hezkuntza eta Lanbide Heziketako Ministerioa

Gaia: 143/2021 Errege Dekretua, martxoaren 9koa, lan-esperientziaren bidez eskuratutako lanbide-gaitasunak aitortzeari buruzko uztailaren 17ko 1224/2009 Errege Dekretua aldatzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/03/10/pdfs/BOE-A-2021-3700.pdf

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 5/03/2021

Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Tema: Orden ISM/189/2021, de 3 de marzo, por la que se regula el Registro electrónico de apoderamientos de la Seguridad Social.

Enlace: PDF (BOE-A-2021-3421 – 16 págs. – 395 KB)

Non: B.A.On

Data: 2021.03.05

Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa

Gaia: ISM/189/2021 Agindua, martxoaren 3koa, Gizarte Segurantzaren ahalordetzeen erregistro elektronikoa arautzen duena.

Lotura: PDF (BOE-A-2021-3421 – 16 págs. – 395 KB)

 

Lugar: B.O.E.

Fecha: 27.02.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/171/2021, de 25 de febrero, por la que se aprueba el modelo 05, «Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte. Solicitud de no sujeción, exención y reducción de la base imponible», y se determinan el lugar, forma, plazo y el procedimiento para su presentación.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3100.pdf

Non: E.A.O

Data: 2021.02.27

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: AC/171/2021 Agindua, otsailaren 25ekoa, «Zenbait Garraiobideren gaineko Zerga Berezia. Zerga-oinarria ez zergapetzeko, salbuesteko eta murrizteko eskabidea «, eta hura aurkezteko lekua, modua, epea eta prozedura zehazten dira.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3100.pdf

Lugar: B.O.E.

Fecha: 27.02.2021

Emisor: Ministerio de Hacienda

Tema: Orden HAC/172/2021, de 25 de febrero, por la que se establecen la estructura y el funcionamiento del censo de obligados tributarios por el Impuesto Especial sobre la Electricidad, se aprueba el modelo 560, «Impuesto Especial sobre la Electricidad. Autoliquidación», y se determinan la forma y el procedimiento para su presentación.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3101.pdf

Non: E.A.On

Data: 2021.02.27

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: HAC/172/2021 Agindua, otsailaren 25ekoa, Elektrizitatearen gaineko Zerga Bereziaren zergapekoen erroldaren egitura eta funtzionamendua ezartzen dituena eta «Elektrizitatearen gaineko Zerga Berezia» 560 eredua onartzen duena. Autolikidazioa «, eta aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/27/pdfs/BOE-A-2021-3101.pdf

 

Non: E.A.On

Data: 2021.02.25

Nork: Ogasun Ministerioa

Gaia: Ebazpena, 2021eko otsailaren 16koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Diru-bilketa Sailarena, Estatuko Administrazio Orokorraren erakunde autonomoen baliabide diren zorren kargu zentralizaturako baldintzak ezartzen dituena, diru-bilketa exekutiboa kudeatzeko eta kudeaketa horren ondoriozko informazio-trukeetarako.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2899.pdf

Lugar:B.O.E.

Fecha:25.02.2021

Emisor :Ministerio de Hacienda

Tema:. Resolución de 16 de febrero de 2021, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se establecen las condiciones para el cargo centralizado de las deudas que constituyen recursos de los Organismos Autónomos de la Administración General del Estado para su gestión recaudatoria ejecutiva y para los intercambios de información que se deriven de dicha gestión.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/25/pdfs/BOE-A-2021-2899.pdf

 

Lugar: B.O.B.

Fecha:25.02.2021

Emisor :Departamento de Hacienda y Finanzas

Tema:. DECRETO FORAL NORMATIVO 3/2021, de 23 de febrero, de medidas adicionales en el Impuesto sobre la Renta de no Residentes, en el Impuesto sobre el Valor Añadido, en el Impuesto sobre las Primas de Seguros y en las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/25/I-138_cas.pdf

Non: B.A.On

Data: 02.25

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia:3/2021 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, otsailaren 23koa, Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergan, balio Erantsiaren gaineko Zergan, Aseguru-primen gaineko Zergan eta Ekonomi Ihardueren gaineko Zergako tarifetan neurri gehigarriak aplikatzeari buruzkoa.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/25/I-138_eus.pdf

 

Non: B.A.On

Data: 2021.02.25

Nork: Ogasun eta Finantza Saila

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 354/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 17koa. Honen bidez, aldatu egiten da otsailaren 17ko 515/2009 Foru Agindua, balore, aseguru eta errentei buruzko urteko aitorpen informatiboa egiteko 189 eredua onesten duena.

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/25/I-134_eus.pdf

 • Lugar: B.O.B.
 • Fecha: 25.02.2021
 • Emisor :Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema:. ORDEN FORAL 354/2021, de17 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/25/I-134_cas.pdf

Tema: Corrección de errores del Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2453.pdf

 

Gaia: Hutsen zuzenketa, honako errege lege-dekretu honena: 3/2021 Errege Lege Dekretua, otsailaren 2koa, Gizarte Segurantzaren eta ekonomiaren arloetan genero-arrakala eta beste arlo batzuk murrizteko neurriak onartzen dituena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2021/02/18/pdfs/BOE-A-2021-2453.pdf

 

Tema: ORDEN FORAL 309/2021, de 10 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 582/2017, de 24 de marzo, por la que se aprueba el modelo 231 de Declaración de información país por país.

Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/18/I-120_cas.pdf

Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 309/2021 FORU AGINDUA, otsailaren 10ekoa. Honen bidez, aldatu egiten da Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 582/2017 Foru Agindua, martxoaren 24koa, informazioa herrialdez herrialde aitortzeko 231 eredua onesten duena

Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/18/I-120_eus.pdf

Departamento de Hacienda y Finanzas

DECRETO FORAL 5/2021, de 2 de febrero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se desarrollan las nuevas obligaciones de información sobre los mecanismos transfronterizos de planificación fiscal mediante la modificación del Reglamento por el que se regulan las obligaciones tributarias formales del Territorio Histórico de Bizkaia.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/11/I-95_cas.pdf

Ogasun eta Finantza Saila

Bizkaiko Foru Aldundiaren 5/2021 FORU DEKRETUA, otsailaren 2koa, zerga-plangintzaren mugaz gaindiko mekanismoei buruzko informazio-betebehar berriak garatzen dituena, Bizkaiko Lurralde Historikoaren zerga-betebehar formalak arautzen dituen Erregelamendua aldatuz.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/11/I-95_eus.pdf

Boletín Oficial de Bizkaia

10 de febrero de 2021

Departamento de Hacienda y Finanzas

ORDEN FORAL 230/2021, de 3 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 430 de autoliquidación del Impuesto sobre Primas de Seguros.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/10/I-98_cas.pdf

Boletín Oficial del Estado

6 de febrero de 2021

Ministerio de Hacienda

Corrección de errores de la Resolución de 19 de enero de 2021, de la Dirección General de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se aprueban las directrices generales del Plan Anual de Control Tributario y Aduanero de 2021.

PDF (BOE-A-2021-1724 – 1 pág. – 208 KB)

Ministerio de Industria, Comercio y Turismo

Resolución de 22 de enero de 2021, de la Oficina Española de Patentes y Marcas, O.A., por la que se regula la utilización de códigos seguros de verificación como sistema de firma electrónica en el desarrollo de actuaciones administrativas.

PDF (BOE-A-2021-1757 – 4 págs. – 232 KB)

Boletín Oficial de Bizkaia

8 de febrero de 2021

Departamento de Hacienda y Finanzas

ORDEN FORAL 212/2021, de 1 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se desarrolla la exoneración de la obligatoriedad de presentación telemática de determinados modelos tributarios. (Corrección de errores).

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/08/I-100_cas.pdf

Departamento de Hacienda y Finanzas

ORDEN FORAL 212/2021, de 1 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se desarrolla la exoneración de la obligatoriedad de presentación telemática de determinados modelos tributarios.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/04/I-91_cas.pdf

Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.

PDF (BOE-A-2021-1529 – 28 págs. – 427 KB)

Departamento de Hacienda y Finanzas

Orden Foral 179/2021, de 22 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 570/2020, de 6 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 349 de declaración recapitulativa de operaciones intracomunitarias, así como los diseños físicos y lógicos para su presentación por medio de soporte magnético directamente legible por ordenador.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/02/02/I-56_cas.pdf

Departamento de Hacienda y Finanzas

ORDEN FORAL 116/2021, de 19 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 632/2017, de 31 de marzo, por la que se aprueba el modelo 289, de declaración informativa anual de cuentas financieras en el ámbito de la asistencia mutua.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/28/I-50_cas.pdf

ORDEN FORAL 117/2021, de 19 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2282/2016, de 23 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 198 de declaración anual de operaciones con activos financieros y otros valores mobiliarios.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/28/I-51_cas.pdf

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones

Real Decreto 46/2021, de 26 de enero, sobre revalorización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2021.

PDF (BOE-A-2021-1135 – 25 págs. – 461 KB)

Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 2/2021, de 26 de enero, de refuerzo y consolidación de medidas sociales en defensa del empleo.

PDF (BOE-A-2021-1130 – 42 págs. – 650 KB)

Departamento de Hacienda y Finanzas

ORDEN FORAL 55/2021, de 11 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/26/I-9_cas.pdf

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación

Acuerdo de Aplicación del Convenio Multilateral Iberoamericano de Seguridad Social, hecho en Lisboa el 11 de septiembre de 2009. Firma por parte de la República Dominicana.

PDF (BOE-A-2021-837 – 2 págs. – 220 KB)

Jefatura del Estado

Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero, de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.

PDF (BOE-A-2021-793 – 22 págs. – 395 KB)

Departamento de Hacienda y Finanzas

DECRETO FORAL 4/2021, de 19 de enero, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Bizkaia, aprobado mediante Decreto Foral 125/2019, de 21 de agosto, de la Diputación Foral de Bizkaia.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I-31_cas.pdf

DECRETO FORAL NORMATIVO 2/2021, de 19 de enero, de trasposición de la Directiva (UE) 2017/952 del Consejo de 29 de mayo de 2017, por la que se modifica la Directiva (UE) 2016/1164 en lo que se refiere a las asimetrías híbridas con terceros países

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/20/I-33_cas.pdf

Juntas Generales de Bizkaia

Acuerdo adoptado en el Pleno de 23 de diciembre de 2020, por el que se convalida el Decreto Foral Normativo 11/2020, de 1 de diciembre, de medidas de prórroga y otras medidas urgentes derivadas del COVID-19.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I-11_cas.pdf

Departamento de Hacienda y Finanzas

DECRETO FORAL NORMATIVO 1/2021, de 12 de enero, de medidas adicionales en el Impuesto sobre el Valor Añadido como consecuencia de la COVID-19.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I-16_cas.pdf

ORDEN FORAL 73/2021, de 12 de enero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los índices y módulos del régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido para el año 2021.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/15/I-18_cas.pdf

Departamento de Hacienda y Finanzas

Resolución 1/2021, de 4 de enero, de la Dirección General de Hacienda, por la que se hacen públicos los criterios generales que informan el Plan de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia para el año 2021.

https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/01/12/I-867_cas.pdf

Diputación Foral de Gipuzkoa

DECRETO FORAL-NORMA 11/2020, de 1 de diciembre, sobre medidas tributarias urgentes para paliar los efectos de la segunda ola del COVID-19.

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/p43aBOPVWebWar/VerParalelo.do?cd2021000012

Ministerio de Hacienda

Resolución de 4 de enero de 2021, de la Dirección General de Tributos, sobre la devolución del Impuesto sobre el Valor Añadido a los empresarios o profesionales establecidos en los territorios del Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte.

PDF (BOE-A-2021-129 – 3 págs. – 167 KB)

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.07.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 13/2022, de 26 de julio, por el que se establece un nuevo sistema de cotización para los trabajadores por cuenta propia o autónomos y se mejora la protección por cese de actividad.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12482.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.07.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
 • Tema: Real Decreto 629/2022, de 26 de julio, por el que se modifica el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, tras su reforma por Ley Orgánica 2/2009, aprobado por el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12504.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Real Decreto 636/2022, de 26 de julio, por el que se regula el Sello de Inclusión Social.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/27/pdfs/BOE-A-2022-12509.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Real Decreto 504/2022, de 27 de junio, por el que se modifican el Reglamento General sobre inscripción de empresas y afiliación, altas, bajas y variaciones de datos de trabajadores en la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 84/1996, de 26 de enero, y el Reglamento General sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social, aprobado por el Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, para actualizar su regulación respecto a los trabajadores por cuenta propia o autónomos.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/28/pdfs/BOE-A-2022-10677.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 27.06.2022
 • Emisor: Juntas Generales de Bizkaia
 • Tema: NORMA FORAL 3/2022, de 22 de junio, de modificación de la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio, del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-591_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 27.06.2022
 • Emisor: Juntas Generales de Bizkaia
 • Tema: NORMA FORAL 4/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre las Transacciones Financieras.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-592_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 27.06.2022
 • Emisor: Juntas Generales de Bizkaia
 • Tema: NORMA FORAL 5/2022, de 22 de junio, del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-593_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 27.06.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 655/2022, de 22 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se aprueba el modelo 490 de Autoliquidación del Impuesto sobre Determinados Servicios Digitales.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/27/I-602_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 9 de junio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/21/pdfs/BOE-A-2022-10289.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.06.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Instrumento de adhesión al Convenio sobre el trabajo a domicilio, hecho en Ginebra el 20 de junio de 1996.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/14/pdfs/BOE-A-2022-9763.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 14.06.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 619/2022 de 3 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 1328/2021, de 26 de julio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 369, «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/14/I-546_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 11.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/534/2022, de 6 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/1398/2003, de 27 de mayo, por la que se establecen los supuestos y condiciones en que podrá hacerse efectiva la colaboración social en la gestión de los tributos, y se extiende ésta expresamente a la presentación telemática de determinados modelos de declaración y otros documentos tributarios.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/11/pdfs/BOE-A-2022-9606.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 1.06.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: ORDEN FORAL 3512/2022, de 23 de mayo, de la diputada foral de Sostenibilidad y Medio Natural, sobre la regulación del régimen de la comunicación y del Certificado de Idoneidad Ambiental de las inversiones que procuren el desarrollo sostenible, la conservación y mejora del medio ambiente y el aprovechamiento más eficiente de fuentes de energía, a los efectos de la deducción prevista en el Impuesto sobre Sociedades.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/01/I-495_cas.pdf
 • Lugar: BOPV
 • Fecha: 2022.06.01
 • Emisor: Lehendakaritza
 • Tema: LEY 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco.
 • Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/06/2202369a.pdf