Elkargoaren Araudia / Normativa Colegial

18/1997 LEGEA, azaroaren 21ekoa, tituludun lanbideei eta profesionalen elkargo eta Kontseiluei buruzkoa

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/1997/12/9706159a.pdf

Ley 18/1997, de 21 de noviembre, de ejercicio de profesiones tituladas y de colegios y consejos profesionales

https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/1997/12/9706159a.pdf

2/1974 Legea, otsailaren 13koa, Elkargo Profesionalei buruzkoa

Ley 2/1974, de 13 de febrero, sobre Colegios Profesionales.

https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1974-289