Legedia / Legislación

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.12.01
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/1172/2022 Agindua, azaroaren 29koa, 2023. urterako pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoa eta balio erantsiaren gaineko zergaren araubide berezi sinplifikatua garatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20025.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.11.24
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 868/2022 FORU AGINDUA, azaroaren 16koa. Honen bidez, honako foru-agindu hauek aldatzen dira: Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 2942/2009 Foru Agindua, azaroaren 18koa (horren bidez, 345 eredua onesten da, ondoko hauen urteko aitorpenerako erabili beharrekoa: borondatezko gizarte-aurreikuspeneko erakundeak, pentsio-planak, sistema alternatiboak, gizarte-aurreikuspeneko mutualitateak, aurreikuspen-plan aseguratuak, aurrezki sistematikorako banakako planak, enpresen gizarte aurreikuspeneko planak eta mendekotasun-aseguruak), eta Ogasun eta Finantzen foru-diputatuaren 48/2018 Foru Agindua, urtarrilaren 9koa (horren bidez, inbertsio kolektiboko erakundeen kapitala edo ondarea ordezkatzen duten akzioen eta partaidetzen eskuraketei eta besterentzeei buruzko urteko aitorpen informatiborako 187 eredua onesten da).
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/11/24/I-993_eus.pdf?hash=a00f2efe12e30c2c1588899833177088
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.23
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 19/2022 Errege Lege Dekretua, azaroaren 22koa, ohiko etxebizitzaren gaineko hipoteka-maileguen interes-tasen igoera arintzeko Jardunbide Egokien Kodea ezartzen duena, baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko premiazko neurriei buruzko martxoaren 9ko 6/2012 Errege Lege Dekretua aldatzen duena eta hipoteka-maileguen merkatua hobetzeko egiturazko beste neurri batzuk hartzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19403.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.22
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/1123/2022 Agindua, azaroaren 18koa, honako hau aldatzen duena: HAP/2328/2014 Agindua, abenduaren 11koa, «Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Zergadunekin egindako eragiketen urteko aitorpena «eta 588» Energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zerga. Jarduera uzteagatiko autolikidazioa urtarriletik urrira «, eta aurkezteko modua eta prozedura ezartzen dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19289.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.22
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/1124/2022 Agindua, azaroaren 18koa, azaroaren 23ko EHA/3434/2007 Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez, Balio Erantsiaren gaineko Zergan entitate taldearen araubide bereziari dagozkion hileko autolikidazioko 322 eredua, banakako eredua eta hileko autolikidazioko 353 eredua, eredu agregatua, eta datuak jakinarazteko 039 eredua onartzen dira, EHA/3786/2008 Agindua, abenduaren 29koa, 303 eredua (Balio Erantsiaren gaineko Zerga, Autolikidazioa) eta 308 eredua (Balio Erantsiaren gaineko Zerga, itzulketa-eskaera: Baliokidetasun-errekargua, BEZaren Erregelamenduaren 30 bis artikulua eta noizbehinkako subjektu pasiboak) onartzen dituena, eta azaroaren 23ko EHA/3434/2007 Aginduaren I. eta II. eranskinak aldatzen dituena. Agindu horren bidez, hileko autolikidaziorako 322 eredua (banakako eredua), hileko autolikidaziorako 353 eredua (eredu erantsia) eta beste tributu-araudi bat onartzen dira, eta EHA/3111/2009 Agindua, azaroaren 5ekoa, Balio Erantsiaren gaineko Zergaren urteko aitorpen-laburpenaren 390 eredua onartzen duena eta apirilaren 26ko EHA/1274/2007 Aginduaren I. eranskina aldatzen duena. Agindu horren bidez, enpresaburuen, profesionalen eta atxikitzaileen erroldan alta, aldaketa eta baja emateko errolda-aitorpenaren 036 eredua eta enpresaburu, profesional eta atxikitzaileen erroldan alta, aldaketa eta baja emateko errolda-aitorpen sinplifikatuaren 037 eredua onartu ziren.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19290.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.04
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: ISM/1055/2022 Agindua, urriaren 31koa, Ekonomia Gaietarako Gobernuaren Ordezko Batzordearen Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, Estatuko Administrazio Orokorraren prestazio ekonomiko ez-kontributiboen sistema berrantolatzeko eta sinplifikatzeko Plana onartzen da.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18143.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.11.03
 • Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa
 • Gaia: Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18040.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.28
 • Nork: Justizia Ministerioa
 • Gaia: JUS/1018/2022 Agindua, urriaren 24koa, honako hau aldatzen duena: JUS/1625/2016 Agindua, irailaren 30ekoa, bizilekua izateagatik Espainiako nazionalitatea emateko prozedurak izapidetzeari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17596.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.26
 • Nork: Justizia Ministerioa
 • Gaia: Instrukzioa, 2022ko urriaren 25ekoa, Segurtasun Juridikoaren eta Fede Publikoaren Zuzendaritza Nagusiarena, Memoria Demokratikoari buruzko urriaren 19ko 20/2022 Legearen zortzigarren xedapen gehigarrian ezarritako Espainiako nazionalitatea aukeratzeko eskubideari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17470.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.21
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17171.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.19
 • Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa
 • Gaia: 885/2022 Errege Dekretua, urriaren 18koa, enpleguko pentsio-planak bultzatzeko otsailaren 20ko 304/2004 Errege Dekretuak onartutako pentsio-plan eta -funtsen erregelamendua aldatzen duena.
 • Lotura:  https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17042.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.17
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia:  Ebazpena, 2022ko urriaren 7koa, Nazioarteko Merkataritza eta Inbertsioetako Zuzendaritza Nagusiarena, kanpoko inbertsioaren garapenari buruzko urteko memoria D-8 aitorpen-eredua onartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16974.pdf.
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.17
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia:  Ebazpena, 2022ko urriaren 5ekoa, Gizarte Segurantzako Institutu Nazionalaren Zuzendaritza Nagusiarena, 2022ko urtarrilaren 26ko ebazpena aldatzen duena. Ebazpen horren bidez, Gizarte Zerbitzuek eta Gizarte Ekintzako Hirugarren Sektoreko Erakundeek bete beharko dituzten eredu normalizatuak onartzen dira, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera ezartzen duen abenduaren 20ko 19/2021 Legean aurreikusitako baldintzak betetzen direla egiaztatzeko.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16986.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.14
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomia Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko urriaren 7koa, Laneko Zuzendaritza Nagusiarena, 2023ko laneko jaiegunen zerrenda argitaratzen duena.

Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf

 • Non: BAOn
 • Data: 2022.10.07
 • Nork: Bizkaiko Foru Aldundia
 • Gaia: Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluarena, 2022ko maiatzaren 17eko 34. gaia,zertarako eta Europar Batasunak kofinantzatutako proiektuetan Bizkaiko Foru Aldundiaren udeaketa arriskuen eta iruzurraren aurkako neurrien integritate eta prebentzio Plana onartzen duena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/10/07/I-822_eus.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.06
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako lege honena: 12/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, Enpleguko pentsio-planak sustatzeko erregulazioari buruzkoa, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Pentsio Planak eta Funtsak Arautzeko Legearen testu bategina aldatzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16278.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.06
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: ETD/949/2022 Agindua, irailaren 29koa, urriaren 29ko 8/2004 Legegintzako Errege Dekretuak onartutako Ibilgailu Motordunen Zirkulazioko Erantzukizun Zibilari eta Aseguruari buruzko Legearen testu bateginaren eranskinean jasotako zirkulazio-istripuetan pertsonei eragindako kalte-galerak baloratzeko sistemaren kalkuluak oinarritzen dituzten oinarri tekniko aktuarialak eguneratzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.10.06
 • Nork: Bizkaiko Foru Aldundia
 • Gaia: Ahaldun Nagusiaren 156/2022 FORU DEKRETUA, irailaren 27koa. Honen bidez deklaratzen baita zein diren egun baliogabeak Bizkaiko Foru Aldundiaren eremuan 2023an zehar egin edo aurkeztu behar diren egintza, tramite edo errekurtso guztietarako.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/10/06/I-812_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.05
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako lege organiko honena: 10/2022 Lege Organikoa, irailaren 6koa, sexu-askatasunaren berme integralari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16189.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.05
 • Nork: Gorte Nagusiak
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko irailaren 29koa, Diputatuen Kongresuarena, honako errege lege-dekretu hau baliozkotzeko erabakia argitaratzeko agindua ematen duena: 16/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 6koa, etxeko langileen lan-baldintzak eta Gizarte Segurantza hobetzekoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16190.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.10.05
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/941/2022 Agindua, urriaren 3koa, erabilera profesionaleko gasolioagatik hidrokarburoen gaineko zergaren zati bat itzultzeko prozedura ezartzen duena eta nekazariek eta abeltzainek jasandako hidrokarburoen gaineko zergaren kuotak partzialki itzultzeko prozedura ezartzen duen apirilaren 21eko EHA/993/2010 Agindua aldatzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf
 • Non: EAON
 • Data: 2022.09.28
 • Nork: Gizarteratzeko, Gizarte Segurantzako eta Migrazioetako Ministerioa
 • Gaia: 789/2022 Errege Dekretua, irailaren 27koa, Bizitzeko Gutxieneko Diru-sarrera laneko errentetatik edo norberaren konturako jarduera ekonomikotik datozen diru-sarrerekin bateragarria izatea arautzen duena, prestazioaren onuradunek gizarteratzeko eta laneratzeko dituzten benetako aukerak hobetzeko.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.09.27
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko irailaren 23koa, Soldatak Bermatzeko Funtsaren Idazkaritza Nagusiarena, honako hau aldatzen duena: ebazpena, 2018ko abenduaren 11koa, konkurtso-prozeduraren hartzekodunen zerrendan sartutako lan-kredituen ziurtapen-eredua onartzen duena. Eredu hori Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 33. artikuluan araututako soldata-bermeko prestazioen eskabidearekin batera aurkeztu behar da.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15746.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.09.27
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko irailaren 23koa, Soldatak Bermatzeko Funtsaren Idazkaritza Nagusiarena, honako hau aldatzen duena: ebazpena, 2020ko urriaren 13koa, Langileen Estatutuaren Legearen testu bateginaren 2/2015 Legegintzako Errege Dekretuaren 33. artikuluan araututako soldata-bermearen prestazioen eskaerarekin batera aurkeztu behar diren lan-kredituen ziurtapen kolektiboko ereduak onartzen dituena, konkurtso-prozeduraren hartzekodunen zerrendan sartuta daudenak.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15747.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.09.21
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 17/2022 Errege Lege Dekretua, irailaren 20koa, energiaren esparruan premiazko neurriak hartzen dituena, kogenerazio-instalazioei ordainsari-araubidea aplikatzean eta zenbait erregairen erkidego barruko entregei, inportazioei eta erosketei aplikatzekoa den Balio Erantsiaren gaineko Zergaren tasa aldi baterako murrizten duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.09.06
 • Nork:  Estatuko Burutza
 • Gaia: 16/2022 Legea, irailaren 5ekoa, Konkurtso Legearen testu bategina erreformatzekoa (1/2020 Legegintzako Errege Dekretua, maiatzaren 5ekoa, Europako Parlamentuaren eta Kontseiluaren 2019/1023 Zuzentaraua (EB) transposizioarena, 2019ko ekainaren 20koa, honako hauei buruzkoa: prebentziozko berregituraketaren esparruei, zorren eta desgaikuntzen exonerazioari, eta berregituraketaren, kaudimen-gabeziaren eta zor jakin batzuen (13oneratzearen) eta berregituratze-prozeduren eraginkortasuna handitzeko neurriei buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.29
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 9/2022 Lege Organikoa, uztailaren 28koa, arau-hauste penalak prebenitzeko, antzemateko, ikertzeko edo epaitzeko finantza-informazioa eta bestelako informazioa erabiltzea errazten duten arauak ezartzen dituena, Autonomia Erkidegoak Finantzatzeari buruzko irailaren 22ko 8/1980 Lege Organikoa eta harekin lotutako beste xedapen batzuk aldatzen dituena eta Zigor Kodearen azaroaren 23ko 10/1995 Lege Organikoa aldatzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12644.pdf

 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.28
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 91/2022 FORU DEKRETUA, uztailaren 26koa, zeinaren bidez BATUZ sistemari borondatez atxikitzeari buruzko zenbait alderdi garatzen diren eta aldaketak egiten diren tributu-erregelamendu batzuetan.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/28/I-694_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.18
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko uztailaren 4koa, Gizarte Segurantzaren Antolamenduko Zuzendaritza Nagusiarena, enpresa elkartuetako besteren konturako langileen kontingentzia arrunten ondoriozko aldi baterako ezintasunagatiko prestazio ekonomikoa kudeatzeko koefizienteak Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten mutuei aplikatzeko baldintzak ezartzen dituen 2021eko abuztuaren 3ko Ebazpenaren eranskineko ereduak eta beste gai batzuk aldatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11948.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.07.11
 • Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak
 • Gaia: 2022ko ekainaren 22ko Osoko Batzarrean hartutako erabagia, 3/2022 Foru Dekretu Arauemailea berresten dauena. Foru dekretu arauemaile horren bidez, aldatu egiten da otsailaren 8ko 1/2022 Foru Dekretu Arauemailea, zeinak aldatu egiten dauen Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua, inportazioei eta hornidura batzuei lotutako aldi baterako salbuespenei jagokenez, COVID-19aren pandemiari erantzuteko, eta tributu-arloko neurri jakin batzuk luzatzen dira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/11/I-631_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.09
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 14/2022 Legea, uztailaren 8koa, gardentasunari, informazio publikoa eskuratzeko bideari eta gobernu onari buruzko abenduaren 9ko 19/2013 Legea aldatzen duena, kontratazio publikoan mikroenpresen, enpresa txiki eta ertainen (ETE) estatistikak arautzeko.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.01
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 12/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, enpleguko pentsio-planak sustatzeko erregulazioari buruzkoa, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Pentsio Planak eta Funtsak Arautzeko Legearen testu bategina aldatzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.01
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/603/2022 Agindua, ekainaren 30ekoa, honako agindu hau aldatzen duena: HAC/665/2004 Agindua, martxoaren 9koa, azken kontsumitzaileei bide elektronikoz zerbitzuak ematen dizkieten Europar Batasunetik kanpoko operadoreen BEZaren diru-sarreren bilketaren kudeaketaren zenbait alderdi arautzen dituena, eta 1991ko abenduaren 27ko Agindua, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren ekonomia- eta finantza-araubideari buruzko jarraibideak ematen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10853.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.01
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/604/2022 Agindua, ekainaren 30ekoa, honako agindu hau aldatzen duena: HFP/227/2017 Agindua, martxoaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren konturako ordainketa zatikatuak egiteko 202 eredua onartzen duena, establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubidean dauden erakundeei dagokiena, Espainiako lurraldean presentzia duten errentak aurkezteko, eta 222 eredu orokorra, Sozietateen gaineko Zergaren ordainketa egiteko eta haien zerga-baldintzak ezartzeko.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10854.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.16
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 633/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 8koa. Honen bidez, onetsi egiten dira Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) autolikidazioa aurkezteko 200 eta 220 ereduak, eta 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietan ereduok telematikoki aurkezteko prozedura arautzen da.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/16/I-558_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.15
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: 453/2022 Errege Dekretua, ekainaren 14koa, erretiro-pentsioaren (kotizaziopeko modalitatean) eta gutxieneko bizi-sarrerako prestazio ekonomikoaren egitate eragilearen zehaztapena eta ondorio ekonomikoak arautzen dituena, eta kudeaketaren hainbat eremu arautzen dituzten Gizarte Segurantzaren sistemaren hainbat erregelamendu aldatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.15
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: 4/2022 Legea, maiatzaren 19koa, Euskal Kasazio Zibileko Errekurtsoari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9851.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.15
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia:  Ebazpena, 2022ko ekainaren 8koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Dirubilketa Sailarena, 2022ko ekonomia-jardueren gaineko zergaren ordainagiriak, kuota nazional eta probintzialei dagozkienak, borondatez ordaintzeko epea aldatzen duena eta kuota horiek ordaintzeko lekua ezartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9930.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.06
 • Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak
 • Gaia:2022eko maiatzaren 18ko Osoko Batzarrean hartutako erabagia, krisi ener»getikoaren ondoriozko premiazko zerga-neurriei buruzko apirilaren 5eko 2/2022 Foru Dekretu Arauemailea baliozkotzen dauena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.06
 • Nork: Ahaldun Nagusia
 • Gaia: Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluarena, 2022ko maiatzaren 17eko 34. gaia,zertarako eta Europar Batasunak kofinantzatutako proiektuetan Bizkaiko Foru Aldundiaren udeaketa arriskuen eta iruzurraren aurkako neurrien integritate eta prebentzio Plana onartzen duena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-486_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.02
 • Nork:  Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/493/2022 Agindua, maiatzaren 30ekoa, honako agindu hau aldatzen duena: HAC/610/2021 Agindua, ekainaren 16koa, «Balio Erantsiaren gaineko Zerga» 369 eredua onartzen duena. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa, ondasunen urruneko salmentak eta zenbait barne-emate egiten dituzten pertsonena «, eta horiek aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9025.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.02
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko maiatzaren 25ekoa, Idazkariordetzarena, «Atzerriko herritarrei lan-baimenak eta baimenak ematea» 038 kodeko tasa telematikoki likidatu eta ordaintzeko prozedura ezartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9028.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.12.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/1172/2022, de 29 de noviembre, por la que se desarrollan para el año 2023 el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el régimen especial simplificado del Impuesto sobre el Valor Añadido.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/12/01/pdfs/BOE-A-2022-20025.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 24.11.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 868/2022, de 16 de noviembre, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se modifica la Orden Foral del diputado foral de Hacienda y Finanzas 2942/2009, de 18 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 345 de declaración anual de Entidades de Previsión Social Voluntaria, Planes de Pensiones, sistemas alternativos, Mutualidades de Previsión Social, Planes de Previsión Asegurados, Planes Individuales de Ahorro Sistemático, Planes de Previsión Social Empresarial y Seguros de Dependencia; y se modifica la Orden Foral 48/2018, de 9 de enero del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 187, de declaración informativa anual relativa a adquisiciones y enajenaciones de acciones y participaciones representativas del capital o patrimonio de las instituciones de inversión colectiva.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/11/24/I-993_cas.pdf?hash=3928ac65aaf33fcc379ade6c9b1929a4
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 23.11.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 19/2022, de 22 de noviembre, por el que se establece un Código de Buenas Prácticas para aliviar la subida de los tipos de interés en préstamos hipotecarios sobre vivienda habitual, se modifica el Real Decreto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de protección de deudores hipotecarios sin recursos, y se adoptan otras medidas estructurales para la mejora del mercado de préstamos hipotecarios.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/23/pdfs/BOE-A-2022-19403.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 22.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/1123/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifica la Orden HAP/2328/2014, de 11 de diciembre, por la que se aprueban los modelos 591 «Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Declaración anual de operaciones con contribuyentes» y 588 «Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica. Autoliquidación por cese de actividad de enero a octubre» y se establecen forma y procedimiento para su presentación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19289.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 22.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/1124/2022, de 18 de noviembre, por la que se modifican la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, y el modelo 039 de comunicación de datos, correspondientes al Régimen especial del grupo de entidades en el Impuesto sobre el Valor Añadido; la Orden EHA/3786/2008, de 29 de diciembre, por la que se aprueban el modelo 303 Impuesto sobre el Valor Añadido, Autoliquidación, y el modelo 308 Impuesto sobre el Valor Añadido, solicitud de devolución: Recargo de equivalencia, artículo 30 bis del Reglamento del IVA y sujetos pasivos ocasionales y se modifican los anexos I y II de la Orden EHA/3434/2007, de 23 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 322 de autoliquidación mensual, modelo individual, y 353 de autoliquidación mensual, modelo agregado, así como otra normativa tributaria; y la Orden EHA/3111/2009, de 5 de noviembre, por la que se aprueba el modelo 390 de declaración-resumen anual del Impuesto sobre el Valor Añadido y se modifica el anexo I de la Orden EHA/1274/2007, de 26 de abril, por la que se aprueban los modelos 036 de Declaración censal de alta, modificación y baja en el Censo de empresarios, profesionales y retenedores y 037 Declaración censal simplificada de alta, modificación y baja en el censo de empresarios, profesionales y retenedores.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/22/pdfs/BOE-A-2022-19290.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 4.11.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Orden ISM/1055/2022, de 31 de octubre, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Delegada del Gobierno para Asuntos Económicos, por el que se aprueba el Plan para la reordenación y simplificación del sistema de prestaciones económicas no contributivas de la Administración General del Estado.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/04/pdfs/BOE-A-2022-18143.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 3.11.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
 • Tema: Orden PCM/1047/2022, de 1 de noviembre, por la que se aprueba y se publica el procedimiento de valoración de los puestos de trabajo previsto en el Real Decreto 902/2020, de 13 de octubre, de igualdad retributiva entre mujeres y hombres.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/11/03/pdfs/BOE-A-2022-18040.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.10.2022
 • Emisor: Ministerio de Justica
 • Tema: Orden JUS/1018/2022, de 24 de octubre, por la que se modifica la Orden JUS/1625/2016, de 30 de septiembre, sobre la tramitación de los procedimientos de concesión de la nacionalidad española por residencia.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/28/pdfs/BOE-A-2022-17596.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 26.10.2022
 • Emisor: Ministerio de Justicia
 • Tema: Instrucción de 25 de octubre de 2022, de la Dirección General de Seguridad Jurídica y Fe Pública, sobre el derecho de opción a la nacionalidad española establecido en la disposición adicional octava de la Ley 20/2022, de 19 de octubre, de Memoria Democrática.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/26/pdfs/BOE-A-2022-17470.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.10.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Orden ISM/992/2022, de 11 de octubre, por la que se fijan para el ejercicio 2022 las bases normalizadas de cotización a la Seguridad Social, por contingencias comunes, en el Régimen Especial de la Seguridad Social para la Minería del Carbón.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/21/pdfs/BOE-A-2022-17171.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 19.10.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
 • Tema: Real Decreto 885/2022, de 18 de octubre, por el que se modifica el Reglamento de planes y fondos de pensiones, aprobado por el Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, para el impulso de los planes de pensiones de empleo.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/19/pdfs/BOE-A-2022-17042.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 17.10.2022
 • Emisor: Minsterio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Comercio Internacional e Inversiones, por la que se aprueba el modelo de declaración D-8 Memoria anual relativa al desarrollo de la inversión en el exterior.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16974.pdf.
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 17.10.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 5 de octubre de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 26 de enero de 2022, por la que se aprueban los modelos normalizados que deberán cumplimentar los Servicios Sociales y las Entidades del Tercer Sector de Acción Social para certificar el cumplimiento de los requisitos previstos en la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/17/pdfs/BOE-A-2022-16986.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.10.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Resolución de 7 de octubre de 2022, de la Dirección General de Trabajo, por la que se publica la relación de fiestas laborales para el año 2023.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/14/pdfs/BOE-A-2022-16755.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 7.10.2022
 • Emisor: Diputación Foral de Bizkaia
 • Tema: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, Asunto 34 del Orden de día celebrado el 17 de mayo de 2022, por el que se aprueba el Plan de integridad y prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude de la Diputación Foral de Bizkaia en proyectos cofinanciados por la Unión Europea.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/10/07/I-822_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 6.10.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Corrección de errores de la Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16278.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 6.10.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Orden ETD/949/2022, de 29 de septiembre, por la que se actualizan las bases técnicas actuariales que sustentan los cálculos del sistema para la valoración de los daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación contenido en el anexo del texto refundido de la Ley sobre responsabilidad civil y seguro en la circulación de vehículos a motor, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2004, de 29 de octubre.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/06/pdfs/BOE-A-2022-16281.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.10.2022
 • Emisor: Diputación Foral de Bizkaia
 • Tema: DECRETO FORAL 156/2022, de 27 de septiembre, del Diputado General, por el que se declaran los días inhábiles para cuantos actos, trámites y recursos deban llevarse a cabo o formularse en el ámbito de la Diputación Foral de Bizkaia durante el año 2023.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/10/06/I-812_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 5.10.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Corrección de errores de la Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16189.pdf
 •  
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 5.10.2022
 • Emisor: Cortes Generales
 • Tema: Resolución de 29 de septiembre de 2022, del Congreso de los Diputados, por la que se ordena la publicación del Acuerdo de convalidación del Real Decreto-ley 16/2022, de 6 de septiembre, para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16190.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 5.10.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/941/2022, de 3 de octubre, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial del Impuesto sobre Hidrocarburos por el gasóleo de uso profesional y por la que se modifica la Orden EHA/993/2010, de 21 de abril, por la que se establece el procedimiento para la devolución parcial de las cuotas del Impuesto sobre Hidrocarburos soportadas por los agricultores y ganaderos.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/10/05/pdfs/BOE-A-2022-16192.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.09.2022
 • Emisor: Minsiterio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Real Decreto 789/2022, de 27 de septiembre, por el que se regula la compatibilidad del Ingreso Mínimo Vital con los ingresos procedentes de rentas del trabajo o de la actividad económica por cuenta propia con el fin de mejorar las oportunidades reales de inclusión social y laboral de las personas beneficiarias de la prestación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/28/pdfs/BOE-A-2022-15764.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.09.2022
 • Emisor:Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, O.A., por la que se modifica la de 11 de diciembre de 2018, por la que se aprueba el modelo de certificación de créditos laborales incluidos en la lista de acreedores del procedimiento concursal, que ha de acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15746.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 27.09.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Resolución de 23 de septiembre de 2022, de la Secretaría General del Fondo de Garantía Salarial, O.A., por la que se modifica la de 13 de octubre de 2020, por la que se aprueban los modelos de certificación colectiva de créditos laborales, incluidos en la Lista de Acreedores del procedimiento concursal, que han de acompañarse con la solicitud de prestaciones de garantía salarial reguladas en el artículo 33 del Real Decreto Legislativo 2/2015, del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/27/pdfs/BOE-A-2022-15747.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.09.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 17/2022, de 20 de septiembre, por el que se adoptan medidas urgentes en el ámbito de la energía, en la aplicación del régimen retributivo a las instalaciones de cogeneración y se reduce temporalmente el tipo del Impuesto sobre el Valor Añadido aplicable a las entregas, importaciones y adquisiciones intracomunitarias de determinados combustibles.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/21/pdfs/BOE-A-2022-15354.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 6.09.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del texto refundido de la Ley Concursal, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo, para la transposición de la Directiva (UE) 2019/1023 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20 de junio de 2019, sobre marcos de reestructuración preventiva, exoneración de deudas e inhabilitaciones, y sobre medidas para aumentar la eficiencia de los procedimientos de reestructuración, insolvencia y exoneración de deudas, y por la que se modifica la Directiva (UE) 2017/1132 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre determinados aspectos del Derecho de sociedades (Directiva sobre reestructuración e insolvencia).

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/06/pdfs/BOE-A-2022-14580.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.09.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley Orgánica 10/2022, de 6 de septiembre, de garantía integral de la libertad sexual.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/09/07/pdfs/BOE-A-2022-14630.pdf

 •  
 • Non: BOE
 • Data: 29.07.2022
 • Nork: Jefatura del Estado
 • Gaia: Ley Orgánica 9/2022, de 28 de julio, por la que se establecen normas que faciliten el uso de información financiera y de otro tipo para la prevención, detección, investigación o enjuiciamiento de infracciones penales, de modificación de la Ley Orgánica 8/1980, de 22 de septiembre, de Financiación de las Comunidades Autónomas y otras disposiciones conexas y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/29/pdfs/BOE-A-2022-12644.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 28.07.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: DECRETO FORAL 91/2022, de 26 de julio, de la Diputación Foral de Bizkaia mediante el que se desarrollan determinados aspectos de la adhesión voluntaria al sistema BATUZ y se introducen ciertas modificaciones en diversos Reglamentos tributarios.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/28/I-694_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 18.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 4 de julio de 2022, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, por la que se modifican los modelos del Anexo y otras cuestiones de la Resolución de 3 de agosto de 2021, por la que se establecen los términos para la aplicación a las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social de los coeficientes para la gestión de la prestación económica de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes de los trabajadores por cuenta ajena de las empresas asociadas.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/18/pdfs/BOE-A-2022-11948.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 11.07.2022
 • Emisor: Juntas Generales de Bizkaia
 • Tema: Acuerdo adoptado en el Pleno de 22 de junio de 2022 por el que se ratifica el Decreto Foral Normativo 3/2022, por el que se modifica el Decreto Foral Normativo 1/2022, de 8 de febrero, por el que se modifica la Norma Foral 7/1994, de 9 de noviembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido en lo que respecta a las exenciones temporales relativas a las importaciones y a determinados suministros, en respuesta a la pandemia de COVID-19 y por el que se prorrogan determinadas medidas tributarias en el Impuesto sobre el Valor Añadido y en el Impuesto sobre el valor de la producción de la energía eléctrica.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/07/11/I-631_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 9.07.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 14/2022, de 8 de julio, de modificación de la Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno, con el fin de regular las estadísticas de las microempresas, pequeñas y medianas empresas (PYME) en la contratación pública.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/09/pdfs/BOE-A-2022-11392.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 4.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Justicia
 • Tema: Orden JUS/615/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10974.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 4.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Justicia
 • Tema: Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10975.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.07.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.07.2022
 • Emisor: Ministrio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, de 9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10853.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Püblica
 • Tema: Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10854.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 16.06.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 633/2022, de 8 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/16/I-558_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Comunidad Autónoma del País Vasco
 • Tema: Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9851.pdf
 •  
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2022 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9930.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.06.2022
 • Emisor: Juntas Generales de Bizkaia
 • Tema: Acuerdo adoptado en el Pleno de 18 de mayo de 2022 por el que se convalida el Decreto Foral Normativo 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.06.2022
 • Emisor: Diputado General
 • Tema: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, Asunto 34 del Orden de día celebrado el 17 de mayo de 2022, por el que se aprueba el Plan de integridad y prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude de la Diputación Foral de Bizkaia en proyectos cofinanciados por la Unión Europea.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-486_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 2.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9025.pdf
 •  
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 2.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 038, «Expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros».
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9028.pdf