Legedia / Legislación

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.01
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 12/2022 Legea, ekainaren 30ekoa, enpleguko pentsio-planak sustatzeko erregulazioari buruzkoa, azaroaren 29ko 1/2002 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartutako Pentsio Planak eta Funtsak Arautzeko Legearen testu bategina aldatzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.01
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/603/2022 Agindua, ekainaren 30ekoa, honako agindu hau aldatzen duena: HAC/665/2004 Agindua, martxoaren 9koa, azken kontsumitzaileei bide elektronikoz zerbitzuak ematen dizkieten Europar Batasunetik kanpoko operadoreen BEZaren diru-sarreren bilketaren kudeaketaren zenbait alderdi arautzen dituena, eta 1991ko abenduaren 27ko Agindua, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren ekonomia- eta finantza-araubideari buruzko jarraibideak ematen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10853.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.07.01
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/604/2022 Agindua, ekainaren 30ekoa, honako agindu hau aldatzen duena: HFP/227/2017 Agindua, martxoaren 13koa, Sozietateen gaineko Zergaren eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren konturako ordainketa zatikatuak egiteko 202 eredua onartzen duena, establezimendu iraunkorrei eta atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubidean dauden erakundeei dagokiena, Espainiako lurraldean presentzia duten errentak aurkezteko, eta 222 eredu orokorra, Sozietateen gaineko Zergaren ordainketa egiteko eta haien zerga-baldintzak ezartzeko.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10854.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.16
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 633/2022 FORU AGINDUA, ekainaren 8koa. Honen bidez, onetsi egiten dira Sozietateen gaineko Zergaren (Bizkaiko Lurralde Historikoan ari diren atzerrian eratutako errentak eratxikitzeko araubideko erakundeak) eta Ez-egoiliarren Errentaren gaineko Zergaren (establezimendu iraunkorrak) autolikidazioa aurkezteko 200 eta 220 ereduak, eta 2021eko urtarrilaren 1etik aurrera hasitako ekitaldietan ereduok telematikoki aurkezteko prozedura arautzen da.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/16/I-558_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.15
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: 453/2022 Errege Dekretua, ekainaren 14koa, erretiro-pentsioaren (kotizaziopeko modalitatean) eta gutxieneko bizi-sarrerako prestazio ekonomikoaren egitate eragilearen zehaztapena eta ondorio ekonomikoak arautzen dituena, eta kudeaketaren hainbat eremu arautzen dituzten Gizarte Segurantzaren sistemaren hainbat erregelamendu aldatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.15
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: 4/2022 Legea, maiatzaren 19koa, Euskal Kasazio Zibileko Errekurtsoari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9851.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.15
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia:  Ebazpena, 2022ko ekainaren 8koa, Zerga Administrazioko Estatu Agentziaren Dirubilketa Sailarena, 2022ko ekonomia-jardueren gaineko zergaren ordainagiriak, kuota nazional eta probintzialei dagozkienak, borondatez ordaintzeko epea aldatzen duena eta kuota horiek ordaintzeko lekua ezartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9930.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.06
 • Nork: Bizkaiko Batzar Nagusiak
 • Gaia:2022eko maiatzaren 18ko Osoko Batzarrean hartutako erabagia, krisi ener»getikoaren ondoriozko premiazko zerga-neurriei buruzko apirilaren 5eko 2/2022 Foru Dekretu Arauemailea baliozkotzen dauena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.06.06
 • Nork: Ahaldun Nagusia
 • Gaia: Erabakia, Bizkaiko Foru Aldundiko Gobernu Kontseiluarena, 2022ko maiatzaren 17eko 34. gaia,zertarako eta Europar Batasunak kofinantzatutako proiektuetan Bizkaiko Foru Aldundiaren udeaketa arriskuen eta iruzurraren aurkako neurrien integritate eta prebentzio Plana onartzen duena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-486_eus.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.02
 • Nork:  Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/493/2022 Agindua, maiatzaren 30ekoa, honako agindu hau aldatzen duena: HAC/610/2021 Agindua, ekainaren 16koa, «Balio Erantsiaren gaineko Zerga» 369 eredua onartzen duena. Subjektu pasibo ez diren pertsonei zerbitzuak ematen dizkieten subjektu pasiboei aplikatu beharreko araubide berezien autolikidazioa, ondasunen urruneko salmentak eta zenbait barne-emate egiten dituzten pertsonena «, eta horiek aurkezteko modua eta prozedura zehazten dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9025.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.06.02
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko maiatzaren 25ekoa, Idazkariordetzarena, «Atzerriko herritarrei lan-baimenak eta baimenak ematea» 038 kodeko tasa telematikoki likidatu eta ordaintzeko prozedura ezartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9028.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.25
 • Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa
 • Gaia: 395/2022 Errege Dekretua, maiatzaren 24koa, honako errege-dekretu hau aldatzen duena: 665/1997 Errege Dekretua, maiatzaren 12koa, langileak lanean agente kantzerigenoen eraginpean egotearekin lotutako arriskuetatik babesteari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8521.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.19
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko maiatzaren 6koa, Laneko eta Gizarte Segurantzako Estatuko Ikuskaritza Erakundearena, errepide bidezko garraioen sektorean gidarien lanaldia kontrolatzeko prozedurak ezartzen dituena, uztailaren 15eko 2020/1057 Zuzentarauan ezarritakoaren arabera.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.17
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 566/2022 FORU AGINDUA, maiatzaren 6koa. Horren bidez, oinordetza eta dohaintzen gaineko zergaren autolikidazioaren 653 eredua onartzen da eta notarioek baliabide elektronikoen bidez aurkeztea.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-435_eus.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/05/2202038e.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 4.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Justicia
 • Tema: Orden JUS/615/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los modelos de presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales consolidadas de los sujetos obligados a su publicación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10974.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 4.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Justicia
 • Tema: Orden JUS/616/2022, de 30 de junio, por la que se aprueban los nuevos modelos para la presentación en el Registro Mercantil de las cuentas anuales de los sujetos obligados a su publicación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/04/pdfs/BOE-A-2022-10975.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.07.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 12/2022, de 30 de junio, de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo, por la que se modifica el texto refundido de la Ley de Regulación de los Planes y Fondos de Pensiones, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2002, de 29 de noviembre.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10852.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.07.2022
 • Emisor: Ministrio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/603/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HAC/665/2004, de 9 de marzo, por la que se regulan determinados aspectos de la gestión recaudatoria de los ingresos de IVA de operadores extracomunitarios que prestan servicios por vía electrónica a consumidores finales y se modifica la Orden de 27 de diciembre de 1991, por la que se dictan instrucciones acerca del régimen económico financiero de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10853.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.07.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Püblica
 • Tema: Orden HFP/604/2022, de 30 de junio, por la que se modifica la Orden HFP/227/2017, de 13 de marzo, por la que se aprueba el modelo 202 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes correspondiente a establecimientos permanentes y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en territorio español, y el modelo 222 para efectuar los pagos fraccionados a cuenta del Impuesto sobre Sociedades en régimen de consolidación fiscal y se establecen las condiciones generales y el procedimiento para su presentación electrónica.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/07/01/pdfs/BOE-A-2022-10854.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 16.06.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 633/2022, de 8 de junio, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueban los modelos 200 y 220 de autoliquidación del Impuesto sobre Sociedades y del Impuesto sobre la Renta de No Residentes con establecimiento permanente y entidades en régimen de atribución de rentas constituidas en el extranjero con presencia en el Territorio Histórico de Bizkaia y se regula el procedimiento para su presentación telemática, para los ejercicios iniciados a partir del 1 de enero de 2021.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/16/I-558_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Real Decreto 453/2022, de 14 de junio, por el que se regula la determinación del hecho causante y los efectos económicos de la pensión de jubilación en su modalidad contributiva y de la prestación económica de ingreso mínimo vital, y se modifican diversos reglamentos del sistema de la Seguridad Social que regulan distintos ámbitos de la gestión.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9850.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Comunidad Autónoma del País Vasco
 • Tema: Ley 4/2022, de 19 de mayo, del Recurso de Casación Civil Vasco.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9851.pdf
 •  
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 15.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Resolución de 8 de junio de 2022, del Departamento de Recaudación de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, por la que se modifica el plazo de ingreso en periodo voluntario de los recibos del Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2022 relativos a las cuotas nacionales y provinciales y se establece el lugar de pago de dichas cuotas.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/15/pdfs/BOE-A-2022-9930.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.06.2022
 • Emisor: Juntas Generales de Bizkaia
 • Tema: Acuerdo adoptado en el Pleno de 18 de mayo de 2022 por el que se convalida el Decreto Foral Normativo 2/2022, de 5 de abril, de medidas tributarias urgentes derivadas de la crisis energética.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-510_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 6.06.2022
 • Emisor: Diputado General
 • Tema: Acuerdo del Consejo de Gobierno de la Diputación Foral de Bizkaia, Asunto 34 del Orden de día celebrado el 17 de mayo de 2022, por el que se aprueba el Plan de integridad y prevención de riesgos de gestión y medidas antifraude de la Diputación Foral de Bizkaia en proyectos cofinanciados por la Unión Europea.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/06/06/I-486_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 2.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/493/2022, de 30 de mayo, por la que se modifica la Orden HAC/610/2021, de 16 de junio, por la que se aprueba el modelo 369 «Impuesto sobre el Valor Añadido. Autoliquidación de los regímenes especiales aplicables a los sujetos pasivos que presten servicios a personas que no tengan la condición de sujetos pasivos, que efectúen ventas a distancia de bienes y ciertas entregas interiores de bienes» y se determinan la forma y procedimiento para su presentación.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9025.pdf
 •  
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 2.06.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 25 de mayo de 2022, de la Subsecretaría, por la que se establece el procedimiento para la liquidación y el pago por vía telemática de la tasa con código 038, «Expedición de autorizaciones de trabajo y autorizaciones a ciudadanos extranjeros».
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/06/02/pdfs/BOE-A-2022-9028.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 25.05.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
 • Tema: Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/25/pdfs/BOE-A-2022-8521.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 19.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen procedimientos de control de la jornada laboral de conductores en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 17.05.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 566/2022, de 6 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 653 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su presentación por medios electrónicos por Notarios y Notarias.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-435_cas.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202038a.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 4.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Resolución de 26 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de Empleo y Economía Social, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 19 de abril de 2022, por el que se aprueba el Plan Anual de Política de Empleo para 2022, según lo establecido en el artículo 11.2 del texto refundido de la Ley de Empleo, aprobado por el Real Decreto Legislativo 3/2015, de 23 de octubre.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/04/pdfs/BOE-A-2022-7189.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 28.04.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Corrección de errores de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre, por la que se establece el ingreso mínimo vital.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/28/pdfs/BOE-A-2022-6830.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.04.2022
 • Emisor: Jefatura de Estado
 • Tema: Corrección de errores de la Ley 21/2021, de 28 de diciembre, de garantía del poder adquisitivo de las pensiones y de otras medidas de refuerzo de la sostenibilidad financiera y social del sistema público de pensiones.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6498.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 21.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 8 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se aprueba la liquidación del Centro Intermutual de Seguridad.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/21/pdfs/BOE-A-2022-6548.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.04.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 534/2022, de 12 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se extiende al 29 de abril de 2022 el plazo de presentación de las declaraciones y de las autoliquidaciones cuyo vencimiento se produzca el 25 de abril de 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I-352_cas.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.04.13
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 534/2022 FORU AGINDUA apirilaren 12koa; honen bidez, 2022ko apirilaren 29ra arte luzatzen da muga-eguna 2022ko apirilaren 25ean duten aitorpenak eta autolikidazioak aurkezteko epea.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/04/13/I-352_eus.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 2.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 22 de marzo de 2022, de la Dirección General del Instituto Nacional de la Seguridad Social, por la que se modifica la de 14 de enero de 2022, por la que se determinan las prestaciones del sistema de la Seguridad Social cuya resolución se podrá adoptar de forma automatizada, los criterios de reparto para la asignación a las direcciones provinciales de la ordenación e instrucción de determinados procedimientos, y la dirección provincial competente para reconocer las pensiones cuando sea de aplicación un instrumento internacional de Seguridad Social.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5271.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 2.04.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
 • Tema: Orden PCM/258/2022, de 1 de abril, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se adoptan medidas urgentes de carácter no normativo en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/02/pdfs/BOE-A-2022-5288.pdf

 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5139.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.04.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
 • Tema: Orden PCM/250/2022, de 31 de marzo, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 29 de marzo de 2022, por el que se declara la activación del Mecanismo RED de Flexibilidad y Estabilización del Empleo, de conformidad con el artículo 47 bis del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, para el sector de las agencias de viaje.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5143.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.04.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
 • Tema: Real Decreto 208/2022, de 22 de marzo, sobre las garantías financieras en materia de residuos.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5142.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 1.04.2022
 • Emisor: Ministerio de Política Territorial
 • Tema: Orden TER/253/2022, de 30 de marzo, por la que se publica el Acuerdo de la Comisión Mixta de Transferencias Administración del Estado-Comunidad Autónoma del País Vasco, de 16 de marzo de 2022, de establecimiento del convenio para la asunción por la Comunidad Autónoma del País Vasco de la gestión de la prestación no contributiva del ingreso mínimo vital.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/04/01/pdfs/BOE-A-2022-5225.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 31.03.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: DECRETO FORAL 27/2022, de 22 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifica el Reglamento del Catastro Inmobiliario Foral del Territorio Histórico de Bizkaia aprobado mediante Decreto Foral 118/2016, de 28 de junio.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/31/I-269_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 31.03.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: DECRETO FORAL 28/2022, de 22 de marzo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se modifican las normas técnicas para la valoración a efectos fiscales de los bienes inmuebles de naturaleza rústica, aprobadas mediante Decreto Foral 168/2014, de 30 de diciembre.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/31/I-272_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.03.31
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 27/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 22koa. Honen bidez, aldatu egiten da Bizkaiko Lurralde Historikoko Higiezinen Foru Katastroaren Erregelamendua, zeina Bizkaiko Foru Aldundiaren ekainaren 28ko 118/2016 Foru Dekretuaren bidez onetsi baitzen.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/31/I-269_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.03.31
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 28/2022 FORU DEKRETUA, martxoaren 22koa. Honen bidez, landa-ondasun higiezinak zerga ondorioetarako balioztatzeko arau teknikoak aldatzen dira, zeinak abenduaren 30eko 168/2014 Foru Dekretuaren bidez onartu ziren.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/31/I-272_eus.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 25.03.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Corrección de errores de la Orden HFP/1442/2021, de 20 de diciembre, por la que se aprueban los precios medios de venta aplicables en la gestión del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones e Impuesto Especial sobre Determinados Medios de Transporte.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/25/pdfs/BOE-A-2022-4740.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 24.03.2022
 • Emisor: Ministerio de Justicia
 • Tema: Resolución de 19 de marzo de 2022, de la Secretaría General para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia, por la que se establecen las condiciones de uso del certificado electrónico para personas físicas, como mecanismo de identificación y firma de las personas interesadas en las actuaciones realizadas mediante presencia telemática con los órganos judiciales y demás pertenecientes a la Administración de Justicia.
 • Enlace: https://boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4628.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 24.03.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
 • Enlace: https://boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4629.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.03.24
 • Nork: Justizia Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko martxoaren 19koa, Justiziako Zerbitzu Publikoaren Berrikuntza eta Kalitaterako Idazkaritza Nagusiarena, pertsona fisikoentzako ziurtagiri elektronikoa erabiltzeko baldintzak ezartzen dituena, Justizia Administrazioko organo judizialekin eta gainerakoekin presentzia telematikoaren bidez egindako jarduketetan interesa duten pertsonak identifikatzeko eta sinatzeko mekanismo gisa.
 • Lotura: https://boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4628.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.03.24
 • Nork:Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: HFP/115/2022 Agindua, otsailaren 23koa, negoziazio-zentroetan negoziatutako balioen zerrenda onartzen duena, 2021eko laugarren hiruhilekoari dagokion batez besteko negoziazio-balioareki 2021eko Ondarearen gaineko Zergaren aitorpenaren eta balio, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio-aitorpenaren ondorioetarako, eta abenduaren 1eko EHA/3481/2008 Agindua aldatzen duena, zeinaren bidez balio, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio-aitorpenaren 189 eredua onartzen baita, eredu horretako barne-orriak ordenagailu bidez zuzenean irakurtzeko moduko euskarriekin ordezteko diseinu fisiko eta logikoak, eta horiek aurkezteko baldintzak ezartzen baitira.
 • Lotura: https://boe.es/boe/dias/2022/03/24/pdfs/BOE-A-2022-4629.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 23.03.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 5/2022, de 22 de marzo, por el que se adapta el régimen de la relación laboral de carácter especial de las personas dedicadas a las actividades artísticas, así como a las actividades técnicas y auxiliares necesarias para su desarrollo, y se mejoran las condiciones laborales del sector.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/23/pdfs/BOE-A-2022-4583.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 22.03.2022
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Resolución de 18 de marzo de 2022, de la Dirección General de Transporte Terrestre, por la que se establecen los controles mínimos sobre las jornadas de trabajo de los conductores en el transporte por carretera.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/22/pdfs/BOE-A-2022-4517.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 18.03.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/207/2022, de 16 de marzo, por la que se aprueban los modelos de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio, ejercicio 2021, se determinan el lugar, forma y plazos de presentación de los mismos, se establecen los procedimientos de obtención, modificación, confirmación y presentación del borrador de declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, y se determinan las condiciones generales y el procedimiento para la presentación de ambos por medios electrónicos o telefónicos.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4296.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 18.03.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 491/2022, de 16 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas por la que se regula la presentación de las declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y del Impuesto sobre el Patrimonio correspondientes al período impositivo 2021 y se establecen los plazos de ingreso de la deuda tributaria resultante.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/18/I-248_cas.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.03.18
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia:  HFP/207/2022 Agindua, martxoaren 16koa, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren eta Ondarearen gaineko Zergaren aitorpen-ereduak onartzen dituena (2021eko ekitaldia), horiek aurkezteko lekua, modua eta epeak zehazten dituena, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergaren aitorpen-zirriborroa lortzeko, aldatzeko, berresteko eta aurkezteko prozedurak ezartzen dituena, eta biak bitarteko elektronikoen bidez aurkezteko baldintza orokorrak eta prozedura zehazten dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/18/pdfs/BOE-A-2022-4296.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.03.18
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 491/2022 FORU AGINDUA, martxoaren16koa. Honen bidez, batetik, Pertsona Fisikoen Errentaren gaineko Zergari eta Ondarearen gaineko Zergari dagozkien 2021eko zergaldiko aitorpenak aurkezteko modua arautzen da, eta, bestetik, horien ondoriozko tributu-zorra sartzeko epeak ezartzen dira.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/18/I-248_eus.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 11.03.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Corrección de errores de la Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3810.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.03.11
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako agindu honena: HFP/115/2022 Agindua, otsailaren 23koa, 2021eko laugarren hiruhilekoari dagokion negoziazio-balioa eta negoziazio-zentroetan negoziatutako baloreen zerrenda onartzen duena, ondarearen gaineko zergaren 2021eko aitorpenaren eta balio, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio-aitorpenaren ondorioetarako, eta abenduaren 1eko EHA/3481/2008 Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez, balio, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio-aitorpenaren 189 eredua onartzen da, eredu horren barne-orriak ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriekin ordezteko diseinu fisiko eta logikoak, eta eredu hori telematikoki aurkezteko baldintzak eta prozedura ezartzen dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/11/pdfs/BOE-A-2022-3810.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 10.03.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Ley 5/2022, de 9 de marzo, por la que se modifican la Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades, y el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado mediante Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, en relación con las asimetrías híbridas
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3712.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.03.10
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 5/2022 Legea, martxoaren 9koa, sozietateen gaineko zergari buruzko azaroaren 27ko 27/2014 Legea eta ez-egoiliarren errentaren gaineko zergari buruzko Legearen testu bategina, martxoaren 5eko 5/2004 Legegintzako Errege Dekretuaren bidez onartua, asimetria hibridoei dagokienez aldatzen dituena
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/03/10/pdfs/BOE-A-2022-3712.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 9.03.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 459/2022, de 7 de marzo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se modifica la Orden Foral 515/2009, de 17 de febrero, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/09/I-219_cas.pdf
 • Non: BAOn
 • Data:2022.03.09
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 459/2022 FORU AGINDUA, martxoaren 7koa. Honen bidez, otsailaren 17ko 515/2009 Foru Agindua aldatzen da, balore, aseguru eta errentei buruzko urteko aitorpen informatiboa egiteko 189 eredua onesten duena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/09/I-219_eus.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 1.03.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 369/2022, de 18 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 179, «Declaración Informativa de la cesión de viviendas para uso turístico» y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación.
 • Enlace:https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/01/I-167_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 1.03.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 370 /2022, de 18 de febrero, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se desarrolla el régimen de autoliquidación y pago del Tributo sobre el Juego mediante la explotación de máquinas o aparatos automáticos, y del recargo que recae sobre el mismo, aplicable a partir del 1 de enero de 2022, y mientras sigan en vigor las medidas urgentes adoptadas en el sector del juego para hacer frente al impacto de la COVID-19.
 • Enlace:https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/01/I-168_cas.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.03.01
 • Nork: Ogasun  eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzen foru diputatuaren 369/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 18koa. Honen bidez, erabilera turistikorako etxebizitzen lagapenari buruzko aitorpen informatiborako 179 eredua onesten da eta eredu hori aurkezteko baldintzak eta prozedura ezartzen dira.
 • Lotura:https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/01/I-167_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data:2022.03.01
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: 370/2022 FORU AGINDUA, otsailaren 18koa, Ogasun eta Finantzen foru diputatuarena; honen bidez garatu egiten da makina edo aparatu automatikoek jasaten duten jokoaren gaineko zergaren kargaren eta beraren errekarguaren autolikidaziorako eta ordainketarako araubidea. Araubidea 2022ko urtarrilaren 1etik aurrera aplikatuko da, jokoaren esparruan COVID-19aren eraginari aurre egiteko ezarri diren presazko neurriak indarrean dauden bitartean.

Lotura:https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/03/01/I-168_eus.pdf

 • Lugar: BOE
 • Fecha: 26.02.2022
 • Emisor: Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática
 • Tema: Orden PCM/121/2022, de 24 de febrero, por la que se modifica la Orden PCM/1353/2021, de 2 de diciembre, por la que se desarrollan las normas legales de cotización a la Seguridad Social, desempleo, protección por cese de actividad, Fondo de Garantía Salarial y Formación Profesional para el ejercicio 2021.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3054.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.02.26
 • Nork: Lehendakaritza Ministerioa, Gorteekiko Harremanak eta Memoria Demokratikoa
 • Gaia: PCM/121/2022 Agindua, otsailaren 24koa, honako hau aldatzen duena: PCM/1353/2021 Agindua, abenduaren 2koa, Gizarte Segurantzako kotizazioari, langabeziari, jarduera uzteagatiko babesari, Soldatak Bermatzeko Funtsari eta Lanbide Heziketari buruzko 2021eko legezko arauak garatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/26/pdfs/BOE-A-2022-3054.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 25.02.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/115/2022, de 23 de febrero, por la que se aprueba la relación de valores negociados en centros de negociación, con su valor de negociación medio correspondiente al cuarto trimestre de 2021, a efectos de la declaración del Impuesto sobre el Patrimonio del año 2021 y de la declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, y por la que se modifica la Orden EHA/3481/2008, de 1 de diciembre, por la que se aprueba el modelo 189 de declaración informativa anual acerca de valores, seguros y rentas, los diseños físicos y lógicos para la sustitución de las hojas interiores de dicho modelo por soportes directamente legibles por ordenador y se establecen las condiciones y el procedimiento para su presentación telemática.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2980.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 25.02.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Corrección de errores del Real Decreto 65/2022, de 25 de enero, sobre actualización de las pensiones del sistema de la Seguridad Social, de las pensiones de Clases Pasivas y de otras prestaciones sociales públicas para el ejercicio 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2981.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.02.25
 • Nork:  Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/115/2022 Agindua, otsailaren 23koa, 2021eko laugarren hiruhilekoari dagokion negoziazio-balioa eta negoziazio-zentroetan negoziatutako baloreen zerrenda onartzen duena, ondarearen gaineko zergaren 2021eko aitorpenaren eta baloreei, aseguruei eta errentei buruzko urteko informazio-aitorpenaren ondorioetarako eta abenduaren 1eko EHA/3481/2008 Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez, balio, aseguru eta errentei buruzko urteko informazio-aitorpenaren 189 eredua onartzen da, eredu horren barne-orriak ordenagailuz zuzenean irakurtzeko moduko euskarriekin ordezteko diseinu fisiko eta logikoak, eta eredu hori telematikoki aurkezteko baldintzak eta prozedura ezartzen dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2980.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.02.25
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Hutsen zuzenketa, honako errege-dekretu honena: 65/2022 Errege Dekretua, urtarrilaren 25ekoa, Gizarte Segurantzaren sistemako pentsioak, Klase Pasiboetako pentsioak eta beste gizarte-prestazio publiko batzuk 2022ko ekitaldirako eguneratzeari buruzkoa.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/25/pdfs/BOE-A-2022-2981.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 23.02.2022
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 2/2022, de 22 de febrero, por el que se adoptan medidas urgentes para la protección de los trabajadores autónomos, para la transición hacia los mecanismos estructurales de defensa del empleo, y para la recuperación económica y social de la isla de La Palma, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2849.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 23.02.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Real Decreto 152/2022, de 22 de febrero, por el que se fija el salario mínimo interprofesional para 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2851.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.02.23
 • Nork:Estatuko Burutza
 • Gaia: 2/2022 Errege Lege Dekretua, otsailaren 22koa, langile autonomoak babesteko, enplegua defendatzeko egiturazko mekanismoetarako trantsiziorako eta La Palma uhartearen susperraldi ekonomiko eta sozialerako premiazko neurriak hartzen dituena, eta kalteberatasun sozial eta ekonomikoko egoerei aurre egiteko neurri jakin batzuk luzatzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2849.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.02.23
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: 152/2022 Errege Dekretua, otsailaren 22koa, 2022rako lanbide arteko gutxieneko soldata finkatzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/02/23/pdfs/BOE-A-2022-2851.pdf