Berriak / Actualidad

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.21
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: 2022ko deialdia egiten duen eta abenduaren 23ko ICT/1466/2021 Agindua aldatzen duen martxoaren 17ko ICT/209/2022 Agindua aldatzeko laburpena. Agindu horren bidez, Ibilgailu Elektriko eta Konektatuaren Sektorean Eraberritzeko eta Eraberritzeko Proiektu Estrategikoaren laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/21/pdfs/BOE-B-2022-16139.pdf

Lotura: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/eu/bopv2/datos/2022/05/2202197e.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.20
 • Nork: Kultura eta Kirol Ministerioa
 • Gaia: Argitalpen-edukiak digitalizatzeko laguntza publikoak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dituen abenduaren 30eko CUD/1532/2021 Aginduaren laburpena; agindu horren bidez, 2022ko deialdia onartzen da, Berreskuratze, Eraldatze eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15733.pdf
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.19
 • Nork: Herri Administraziorako eta Erakunde Harremanetarako Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren Erabakia, 2022ko maiatzaren 17koa, abenduaren 28ko 20/2021 legea egonkortzeko prozesuari dagokion Bizkaiko Foru Aldundiaren 2022ko aurrekontu-ekitaldirako enplegu publikoaren eskaintza onartzen duena.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-469_eus.pdf
 •  
 • Non: BAOn
 • Data: 2022.05.19
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: 3/2022 FORU DEKRETU ARAUEMAILEA, maiatzaren 10ekoa; honen bidez, aldatu egiten da otsailaren 8ko 1/2022 Foru Dekretu Arauemailea, zeinak aldatu egiten baitu Balio Erantsiaren gaineko Zergari buruzko azaroaren 9ko 7/1994 Foru Araua, inportazioei eta hornidura batzuei lotutako aldi baterako salbuespenei dagokienez, COVID-19aren pandemiari erantzuteko, eta tributu-arloko neurri jakin batzuk luzatzen dira balio erantsiaren gaineko zergan eta energia elektrikoaren ekoizpenaren balioaren gaineko zergan.
 • Lotura: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/19/I-454_eus.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.14
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: ICT/426/2022 Agindua, maiatzaren 13koa, honako agindu hau aldatzen duena: ICT/209/2022 Agindua, martxoaren 17koa, 2022rako deialdia egiten duena, eta abenduaren 23ko ICT/1466/2021 Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez, ibilgailu elektrikoaren industria-katearen jarduera integraletarako laguntzak emateko oinarri arautzaileak ezartzen dira, eta proiektu estrategikoaren barruan konektatuta dago (proiektu estrategikoa, hau da, BEKT/1466/2021).
 • Lotura: https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.11
 • Nork: Ogasun eta Funtzio Publikoko Ministerioa
 • Gaia: HFP/413/2022 Agindua, maiatzaren 10ekoa, 2021eko zergaldirako errendimendu garbiaren indizeak murrizten dituena eta indize zuzentzaileak aldatzen dituena hirugarrenei erositako pentsuengatik eta lur ureztatuetan egindako laboreengatik, baldin eta, horretarako, energia elektrikoa erabiltzen badute, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoan aplika daitezkeenak ezohiko hainbat egoerak eragindako nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretarako.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf
 •  
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.11
 • Nork: Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko maiatzaren 10ekoa, Ekonomiako eta Enpresari Laguntzeko Estatu Idazkaritzarena, Ministro Kontseiluaren 2022ko maiatzaren 10eko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, enpresei eta autonomoei emandako finantzaketarako abal-lerroaren lehen tartearen baldintzak eta baldintzak ezartzen dira. Abalen linea martxoaren 29ko 6/2022 Errege Lege Dekretuak ezarri zuen, eta horren bidez, presako neurriak hartu ziren, gerra ekonomikoaren eta gizarte-ondorioen plan nazionalaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7639.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.07
 • Nork: Gizarteratze, Gizarte Segurantza eta Migrazio Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko apirilaren 29koa, Gizarte Segurantzaren eta Pentsioen Estatu Idazkaritzarena, Gizarte Segurantzarekin lankidetzan diharduten mutuek 2022ko jarduera-planetan garatu beharreko Gizarte Segurantzaren prebentzio-jardueren plangintza orokorra ezartzen duena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf

 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.07
 • Nork: Lan eta Gizarte Ekonomiako Ministerioa
 • Gaia: Estatuko Enplegu Zerbitzu Publikoak 2021eko abenduaren 23ko Ebazpena aldatzen duen ebazpenaren laburpena. Ebazpen horren bidez, interes nazionaleko sektore estrategikoetan lanpostu hutsak betetzeko diru-laguntzen deialdi irekia onartzen da, 2022 eta 2023 urteetarako langabetuak kontratatzeko konpromisoak biltzen dituzten prestakuntza-ekintzak finantzatuz, Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14278.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.07
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia:  2022ko maiatzaren 6ko Aginduaren laburpena. Agindu horren bidez, farmazia-sektorearen eta osasun-produktuen sektorearen industria-trantsiziorako proiektu estrategikoetarako laguntzen deialdia egiten da, VANGUARDIAKO PERTE SALUDaren pean, 2022. urteko Berreskuratze, Eraldaketa eta Erresilientzia Planaren esparruan
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14280.pdf
 • Non: EAOn
 • Data: 2022.05.09
 • Nork: Garraio, Mugikortasun eta Hiri Agenda Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2022ko apirilaren 8koa, Aire Segurtasuneko Estatu Agentziaren Zuzendaritzarena, COVID-19 pandemiari dagokionez aireko bidaiariak eta hegazkingintzako langileak kudeatzeko jarraibide operatiboak eguneratzen dituena.
 • Lotura: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7513.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: DECRETO FORAL 74/2022, de 17 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 15/2022, de 1 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de Subvenciones, de desarrollo de la Norma Foral 5/2005, de 31 de mayo, por la que se regula el régimen jurídico general de las subvenciones otorgadas por la Administración Foral, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 34/2010, de 23 de marzo.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/I-472_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: DECRETO FORAL 73/2022, de 17 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se modifica el Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 14/2022, de 1 de marzo, por el que se modifica el Reglamento General Presupuestario del Territorio Histórico de Bizkaia, de desarrollo del Texto Refundido de la Norma foral General Presupuestaria, aprobado por Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 169/2014, de 16 de diciembre.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/I-473_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 77/2022, de 17 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Agentes Intermedios para el año 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/I-427_cas.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 20.05.2022
 • Tema: Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa UTE TMB Arraiz (código de convenio 48100411012014).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/20/III-111_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Orden TES/443/2022, de 17 de mayo, por la que se dictan las normas para la aplicación de las medidas laborales y de protección por desempleo previstas en la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema Nacional de Protección Civil, en las zonas afectadas gravemente por emergencias de protección civil como consecuencia de incendios forestales, inundaciones y otros fenómenos de distinta naturaleza.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8246.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.05.2022
 • Tema: Acuerdos de aprobación de las tablas salariales para el año 2022 y la modificación del VII Convenio colectivo de empresas de enseñanza privada sostenidas total o parcialmente con fondos públicos.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-A-2022-8294.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 20.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Cultura y Deporte
 • Tema: Extracto de la Orden CUD/1532/2021, de 30 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas públicas para digitalización de contenidos editoriales y por la que se aprueba la convocatoria correspondiente al año 2022 en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/20/pdfs/BOE-B-2022-15733.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 2022.05.19

Tema: Convenio colectivo de Cegelec, SA.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8224.pdf

Lugar: BOE

Fecha: 19.05.2022

Emisor: Ministerio de Trabajo y Economía Social

Tema: Resolución de 6 de mayo de 2022, del Organismo Estatal Inspección de Trabajo y Seguridad Social, por la que se establecen procedimientos de control de la jornada laboral de conductores en el sector de transportes por carretera, de acuerdo con lo establecido en la Directiva 2020/1057, de 15 de julio.

Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/19/pdfs/BOE-A-2022-8227.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 17.05.2022
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema: ORDEN FORAL 566/2022, de 6 de mayo, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, por la que se aprueba el modelo 653 de autoliquidación del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones y su presentación por medios electrónicos por Notarios y Notarias.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-435_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 17.05.2022
 • Emisor: Departamento de Sostenibilidad y Medio Natural
 • Tema: DECRETO FORAL 68/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, de corrección de errores detectados en el Decreto Foral 47/2022, de 12 abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se establecen las bases y la convocatoria de ayudas económicas excepcionales en apoyo al sector ganadero y agrícola acogidas al marco temporal de ayudas como consecuencia de la alarma provocada por el COVID-19, en el periodo 2021-2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/17/I-464_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 14.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Orden ICT/426/2022, de 13 de mayo, por la que se modifica la Orden ICT/209/2022, de 17 de marzo, por la que se efectúa su convocatoria para 2022, y se modifica la Orden ICT/1466/2021, de 23 de diciembre, por la que se establecen las bases reguladoras para la concesión de ayudas a actuaciones integrales de la cadena industrial del vehículo eléctrico y conectado dentro del Proyecto Estratégico para la Recuperación y Transformación Económica en el sector del Vehículo Eléctrico y Conectado (PERTE VEC), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
 • Enlace: https://boe.es/boe/dias/2022/05/14/pdfs/BOE-A-2022-7859.pdf
 •  
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 16.05.2022
 • Emisor: Departamento de Promoción Económica
 • Tema: DECRETO FORAL 72/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases reguladoras y convocatoria del programa de subvenciones Promoción de la Artesanía 2022.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/16/I-457_cas.pdf

Enlace: https://www.euskadi.eus/y22-bopv/es/bopv2/datos/2022/05/2202081a.pdf

 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.05.2022
 • Emisor:Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 65/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia por el que se aprueban las bases y convocatoria reguladoras de la concesión de subvenciones para el desarrollo de proyectos de innovación sociolaboral, del ejercicio 2022.
 • Enlace:
 • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/13/I-415_cas.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 13.05.2022
 • Emisor: Departamento de Empleo, Inclusión Social e Igualdad
 • Tema: DECRETO FORAL 67/2022, de 10 de mayo, de la Diputación Foral de Bizkaia, por el que se aprueban las bases y convocatoria de subvenciones para la puesta en marcha de itinerarios integrales y personalizados, a través de programas mixtos de empleo-formación, dirigidos a integrantes del programa de atención a personas jóvenes de la Dirección General de Inclusión Social del ejercicio 2022. Programa GAZTE ON.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/13/I-417_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 11.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Hacienda y Función Pública
 • Tema: Orden HFP/413/2022, de 10 de mayo, por la que se reducen para el período impositivo 2021 los índices de rendimiento neto y se modifican los índices correctores por piensos adquiridos a terceros y por cultivos en tierras de regadío que utilicen, a tal efecto, energía eléctrica aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7638.pdf 
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 11.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital
 • Tema: Resolución de 10 de mayo de 2022, de la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 10 de mayo de 2022, por el que se establecen los términos y condiciones del primer tramo de la línea de avales a financiación concedida a empresas y autónomos establecida por el Real Decreto-ley 6/2022, de 29 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes en el marco del Plan Nacional de respuesta a las consecuencias económicas y sociales de la guerra en Ucrania.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/11/pdfs/BOE-A-2022-7639.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones
 • Tema: Resolución de 29 de abril de 2022, de la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, por la que se establece la planificación general de las actividades preventivas de la Seguridad Social a desarrollar por las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social en sus planes de actividades del año 2022.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-A-2022-7492.pdf
 •  
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.05.2022
 • Emisor: Ministrio de Trabajo y Economía Social
 • Tema: Extracto de la resolución del Servicio Público de Empleo Estatal que modifica la Resolución de 23 de diciembre de 2021, por la que se aprueba la convocatoria abierta de subvenciones para apoyar la cobertura de vacantes en sectores estratégicos de interés nacional mediante la financiación de acciones formativas que incluyan compromisos de contratación de personas desempleadas para los años 2022 y 2023, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14278.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 7.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Extracto de la Orden de 06 de mayo de 2022, por la que se efectúa la convocatoria de ayudas a proyectos estratégicos para la transición industrial del sector farmacéutico y del sector de productos sanitarios, bajo el PERTE SALUD de VANGUARDIA, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia en el año 2022
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/07/pdfs/BOE-B-2022-14280.pdf
 • Lugar: BOB
 • Fecha: 9.05.2022
 • Tema:  Resolución de la Delegada Territorial de Trabajo y Seguridad Social de Bizkaia del Departamento de Trabajo y Empleo, por la que se dispone el registro, publicación y depósito del Convenio Colectivo de la empresa Ebaki XXI, S.A. (código de convenio 48004922011999).
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2022/05/09/III-97_cas.pdf
 • Lugar: BOE
 • Fecha: 9.05.2022
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Resolución de 8 de abril de 2022, de la Dirección de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea, por la que se actualizan las Directrices operativas para la gestión de pasajeros aéreos y personal de aviación con relación a la pandemia COVID-19.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2022/05/09/pdfs/BOE-A-2022-7513.pdf