Actualidad II / Berriak II

 • Lugar:B.O.B.
 • Fecha: 5.05.2021
 • Emisor: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao
 • Tema:  Convocatoria Programa Xpande Digital 2021 – Cámara de Bilbao
 • Enlace:
 • https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/05/VII-18_cas.pdf
 •  
 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 5.05.2021
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema:. Real Decreto-ley 8/2021, de 4 de mayo, por el que se adoptan medidas urgentes en el orden sanitario, social y jurisdiccional, a aplicar tras la finalización de la vigencia del estado de alarma declarado por el Real Decreto 926/2020, de 25 de octubre, por el que se declara el estado de alarma para contener la propagación de infecciones causadas por el SARS-CoV-2.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.05.05
 • Nork: Bilboko Merkatariza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganbera Ofiziala
 • Gaia: Xpande Digital Programaren Deialdia – Bilboko Merkataritza Ganbera 2021
 • Lotura:  https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/05/05/VII-18_eus.pdf
 •  
 • Non: E.A.On
 • Data: 2021.05.05
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 8/2021 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 4koa, osasun-, gizarte- eta jurisdikzio-arloan presako neurriak hartzen dituena, SARS-CoV-2k eragindako infekzioen hedapena geldiarazteko alarma-egoera deklaratzen duen urriaren 25eko 926/2020 Errege Dekretuak aitortutako alarma-egoeraren indarraldia amaitu ondoren aplikatzekoa.
 • Lotura:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/05/pdfs/BOE-A-2021-7351.pdf
 • Lugar: B.O.B.
 • Fecha: 30.04.2021
 • Emisor: Departamento de Acción social
 • Tema:  DECRETO FORAL 50/2021, de 30 de abril, de la Diputación Foral de Bizkaia, de corrección de errores del Decreto Foral de la Diputación Foral de Bizkaia 32/2021, de 13 de abril, por el que se regulan las compensaciones económicas destinadas a favorecer y apoyar el acogimiento familiar de personas menores de edad.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/30/I-338_cas.pdf
 • Lugar: B.O.B.
 • Fecha: 30.04.2021
 • Emisor: Cámara Oficial de Comercio, Industria, Servicios y Navegación de Bilbao
 • Tema:. Convocatoria Programa Innocámaras. Cámara de Bilbao 2021. BDNS (Identif.): 558675.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/30/VII-15_cas.pdf
 •  
 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 30.04.2021
 • Emisor: Ministerio de Asuntos Económicos y Transformaicón Digital
 • Tema:  Resolución de 29 de abril de 2021, de la Subsecretaría, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 27 de abril de 2021, por el que aprueba el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.04.30
 • Nork: Gizarte Ekintza Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 50/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 30ekoa, Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 13ko 32/2015 Foru Dekretuaren okerrak zuzentzen dituena. Dekretu horren bidez, adingabeen familia-harrerari laguntza eta babesa emateko konpentsazio ekonomikoak arautzen dira.
 • Lotura:  https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/30/I-338_eus.pdf
 •  
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.04.30
 • Nork: Bilboko Merkataritza, Industria, Zerbitzu eta Itsasketa Ganbera Ofiziala
 • Gaia: InnoCámaras programaren deialdia. Bilboko Merkataritza Ganbera 2021. BDNS (Identif.): 558675.
 • Lotura:  https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/30/VII-15_eus.pdf
 •  
 • Non: E.A.On
 • Data: 2021.04.30
 • Nork:  Ekonomia Gaietarako eta Eraldaketa Digitalerako Ministerioa
 • Gaia: Ebazpena, 2021eko apirilaren 29koa, Idazkariordetzarena, Ministro Kontseiluaren 2021eko apirilaren 27ko Erabakia argitaratzen duena. Erabaki horren bidez, Errekuperazio, Eraldaketa eta erresilientzia Plana onartu zen.
 • Lotura:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/30/pdfs/BOE-A-2021-7053.pdf
 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 29.04.2021
 • Emisor:Jefatura del Estado
 • Tema:. Ley Orgánica 6/2021, de 28 de abril, complementaria de la Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil, de modificación de la Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial y de modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6944.pdf
 •  
 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 29.04.2021
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema:. Ley 6/2021, de 28 de abril, por la que se modifica la Ley 20/2011, de 21 de julio, del Registro Civil.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6945.pdf
 •  
 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 29.04.2021
 • Emisor: Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana
 • Tema: Orden TMA/414/2021, de 26 de abril, por la que se establece el procedimiento de bonificación de los precios de transporte ferroviario de viajeros a los miembros de familias numerosas y su posterior liquidación a las empresas ferroviarias.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/29/pdfs/BOE-A-2021-6956.pdf
 •  
 • Lugar: B.O.B.
 • Fecha: 28.04.2021
 • Emisor: Departamento de Hacienda y Finanzas
 • Tema:  ORDEN FORAL 720/2021, de 19 de abril, del diputado foral de Hacienda y Finanzas, mediante la que se modifica la Orden Foral 1634/2009, de 9 de junio, por la que se crea la Comisión de Lucha contra el Fraude de la Hacienda Foral de Bizkaia y se establecen sus normas de funcionamiento.
 • Enlace: https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/28/I-329_cas.pdf
 •  
 • Non: B.A.On
 • Data: 2021.04.29
 • Nork: Ekonomia Sustatzeko Saila
 • Gaia: Bizkaiko Foru Aldundiaren 53/2021 FORU DEKRETUA, apirilaren 27koa, zeinaren bidez zuzentzen baitira Bizkaiko Foru Aldundiaren apirilaren 13ko 34/2021 Foru Dekretuaren akatsak. Foru Dekretu horren bidez, Berrikuntzari, Nazioartekotzeari eta Inbertsioari laguntza integrala emateko 3i planaren dirulaguntzen programaren oinarriak eta deialdia onartu ziren.
 • Lotura:  https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/29/I-346_eus.pdf
 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 28.04.2021
 • Emisor: Jefatura del Estado
 • Tema: Real Decreto-ley 7/2021, de 27 de abril, de transposición de directivas de la Unión Europea en las materias de competencia, prevención del blanqueo de capitales, entidades de crédito, telecomunicaciones, medidas tributarias, prevención y reparación de daños medioambientales, desplazamiento de trabajadores en la prestación de servicios transnacionales y defensa de los consumidores.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
 •  
 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 28.04.2021
 • Emisor: Ministerio de Hacienda
 • Tema:  Orden HAC/411/2021, de 26 de abril, por la que se reducen para el período impositivo 2020 los índices de rendimiento neto aplicables en el método de estimación objetiva del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas para las actividades agrícolas y ganaderas afectadas por diversas circunstancias excepcionales.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
 • Lugar: B.O.E.
 • Fecha: 28.04.2021
 • Emisor: Ministerio de Industria, Comercio y Turismo
 • Tema: Real Decreto 298/2021, de 27 de abril, por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de seguridad industrial.
 • Enlace: https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf

 • Non: B,A,On
 • Data: 2021.04.28
 • Nork: Ogasun eta Finantza Saila
 • Gaia: Ogasun eta Finantzetako foru diputatuaren 720/2021 FORU AGINDUA, apirilaren 19koa, ekainaren 9ko 1634/2009 Foru Agindua aldatzen duena. Agindu horren bidez, Bizkaiko Foru Ogasunaren Iruzurraren aurka Borrokatzeko Batzordea sortu eta haren funtzionamendu-arauak ezartzen dira.
 • Lotura:  https://www.bizkaia.eus/lehendakaritza/Bao_bob/2021/04/28/I-329_eus.pdf
 •  
 • Non: E.A.On
 • Data: 2021.04.28
 • Nork: Estatuko Burutza
 • Gaia: 7/2021 Errege Lege Dekretua, apirilaren 27koa, Europar Batasuneko zuzentarauen transposizioarena arlo hauetan: lehia, kapital-zuriketaren prebentzioa, kreditu-erakundeak, telekomunikazioak, tributu-neurriak, ingurumen-kalteak prebenitu eta konpontzea, langileak lekualdatzea nazioz gaindiko zerbitzuak ematean eta kontsumitzaileak defendatzea.
 • Lotura:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6872.pdf
 • Non: E.A.On
 • Data: 2021.04.28
 • Nork: Ogasun Ministerioa
 • Gaia: HAC/411/2021 Agindua, apirilaren 26koa, pertsona fisikoen errentaren gaineko zergaren zenbatespen objektiboaren metodoan aplikagarriak diren errendimendu garbiaren indizeak murrizten dituena 2020ko zergaldirako, salbuespenezko zenbait inguruabarrek eragindako nekazaritza- eta abeltzaintza-jardueretarako.
 • Lotura:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6877.pdf
 •  
 • Non: E.A.On
 • Data: 2021.04.28
 • Nork: Industria, Merkataritza eta Turismo Ministerioa
 • Gaia: 298/2021 Errege Dekretua, apirilaren 27koa, industria-segurtasunaren arloko zenbait erregelamendu-arau aldatzen dituena.
 • Lotura:  https://www.boe.es/boe/dias/2021/04/28/pdfs/BOE-A-2021-6879.pdf